ใบเสร็จรับเงินของระบบ จะเป็นการดึงข้อมูลมาจากใบวางบิลที่ได้จัดทำไป หรือจากใบส่งสินค้า
                                                                ที่ไม่มีระยะเวลาเครดิต หรือรายการเงินสด      หากทำการวางบิลและได้รับเงินมาไม่เต็มจำนวน
                                                                สามารถแก้ไขให้เป็นจำนวนที่ได้รับเงินมาจริง ส่วนยอดเครดิตก็จะตัดเพียงยอดที่ได้รับชำระเงิน
                                                                มาจริงเท่านั้น โดยมีวิธีการจัดทำ ดังนี้

                                                               1. คลิก เลือก จัดทำรายการ คลิกเลือก ระบบขาย
                                                               2. คลิก เลือก ใบเสร็จรับเงิน จะปรากฏหน้าจอตามรูป
                                                               3. กดเริ่มใหม่ เพื่อทำการจัดทำใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่
                                                               4. เลือกจากใบวางบิล หรือจากรายการเงินสด
                                                                    -  หากเป็นรายการจากใบวางบิล เลือกเลขที่ใบวางบิลที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงินได้ทันที่
                                                                    -  หากเป็นรายการจากเอกสารที่เป็นเงินสด กดเลือกรหัสลูกหนี้ รายละเอียดลูกหนี้จะปรากฎ
                                                                       ออกมา  คลิกเลือกจากรายการที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงินของลูกหนี้รายนั้นๆ จะปรากฎ
                                                                                                      ตามเลขที่ใบส่งของ ทำการกดเลือกเฉพาะใบส่งสินค้าที่ต้องการ
                                                                                                      ออกใบเสร็จรับเงิน
                                                                                                  5. ทำการตรวจสอบรายการที่พิมพ์ หากผิดก็ทำการแก้ไข
                                                                                                      - หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กดลบบรรทัดสินค้า
                                                                                                      - หากต้องการเพิ่มรายการสินค้า   ก็ให้กดแทรกบรรทัดสินค้า
                                                                                                 6. ให้ทำการระบุด้วยว่าได้รับชำระเงินมาหรือยัง ถ้าไม่ระบุ ระบบจะถือว่า
                                                                                                     เป็นเพียงการเตรียมการเรียกเก็บเงินเท่านั้น ยังไม่ได้รับชำระเงินจริง
                                                                                                     ก็จะไม่ทำการตัดยอดเครดิตให้ กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน
                                                                                                     เช่น จ่ายชำระด้วยเช็คหรือเงินสด ควรระบุเลขที่เช็ค ธนาคาร และ
                                                                                                     สาขาของเช็คที่ทำการจ่ายไป
                                                                                                 7. กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
                                                                                                     เครื่องจะแสดงเลขที่เอกสารขึ้นมาให้
                                                                                                 8. สั่งพิมพ์งาน

 

กรณีทำการแก้ไขใบเสร็จรับเงินฉบับเดิม

  1.  เลือกหรือพิมพ์ เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ต้องการทำการแก้ไข ในช่องเลขที่เอกสาร
  2.  กดแก้ไข เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล
  3.  ทำการแก้ไขรายการที่ผิด
       หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กดลบบรรทัดสินค้า หรือ
       หากต้องการเพิ่มรายการสินค้าก็ให้กดแทรกบรรทัดสินค้า
  4.  กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กรณีทำการยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับเดิม

  1. เลือกหรือพิมพ์ เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ต้องการทำการยกเลิก ในช่องเลขที่เอกสาร
  2. กดยกเลิก เครื่องจะถามว่าต้องการให้ยกเลิกเอกสาร เลขที่ดังกล่าวหรือไม่
      หากใช่กดYes หากไม่ต้องการยกเลิก กด No
  3. กด yes เครื่องจะแจ้งว่าเอกสารเลขที่นั้นได้ทำการยกเลิกแล้ว

 

 

 

 

*** เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ได้ทำการยกเลิกแล้วจะไม่สามารถจำการแก้ไขกลับไปได้อีก
      ดังนั้นต้องให้แน่ใจว่าเลขที่เอกสารใบนั้นๆต้องการยกเลิกจริงๆ

 

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
การจัดทำใบเสร็จรับเงิน