รหัสต้นทุนสินค้า เป็นการแสดงราคาต้นทุน ที่มีการรับเข้ามาจริงของสินค้าที่เป็นสินค้าโรงงาน   เนื่องจากในการขายสินค้าประเภทนี้
  ผู้ขายต้องทราบต้นทุนเพื่อใช้ในการกำหนดราคาขายเบื้องต้น เพราะราคาของสินค้าประเภทนี้ราคาไม่แน่นอนมีขึ้นมีลงตลอดเวลา หากผู้ขายไม่
  ทราบราคาต้นทุนอาจจะทำให้เกิดการขายสินค้าขาดทุนได้ง่ายและการแสดงราคาต้นทุนจะไม่แสดงเป็นตัวเลขเนื่องจากผู้อื่นอาจเห็นราคาได้ง่าย
  ซึ่งเป็นระบบการควบคุมประเภทหนึ่ง หากไม่ใช้ผู้ที่ทราบรหัสต้นทุนก็ไม่สามารถ คำนวณราคาต้นทุนที่แท้จริง หรือหากไม่ต้องการให้แสดง Code
  ราคาต้นทุน แต่ให้แสดงเป็นราคาต้นทุนจริงเป็นตัวเลข ก็สามารถกระทำได้โดยการคลิกปุ่มด้านหน้า ต้องการแสดงต้นทุนสินค้า เมื่อทำการขาย

                                                                                    โดยมีวิธีการเปลี่ยนแปลงรหัสต้นทุนสินค้า ดังต่อไปนี้

                                                                                   •  เข้าเมนู การติดตั้งระบบ

                                                                                   •  เข้าเมนู เปลี่ยนรหัสต้นทุนสินค้า จะปรากฏข้อมูล (ดังรูป)

                                                                                   •  ให้ทำการเปลี่ยนรหัสต้นทุนสินค้า โดยการกรอกรายการรหัสต้นทุนสินค้า                                                                                        ใหม่เข้าไปแทน

                                                                                   •  กด บันทึก เครื่องจะทำการเปลี่ยนแปลงให้ทันที


   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
การเปลี่ยนแปลงรหัสต้นทุนสินค้า