เมื่อได้ทำการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน สามารถทำการตรวจเช็คได้ว่า ในแต่ละเดือนมีรายการใด
                                                               ได้มีการออกใบเสร็จรับเงินไปเท่าไหร่ โดยลูกหนี้รายใด ยอดเท่าไหร่ และรายการใดบ้างที่ยังไม่ได้
                                                               รับชำระเงิน เพื่อสามารถทำการเรียกเก็บเงินต่อไป
                                                               โดยมีวิธีการเข้าไปดูข้อมูลได้ดังนี้
                                                               1. เข้าเมนูจัดทำรายการระบบขาย
                                                               2. เลือกรายงานใบเสร็จรับเงิน จะปรากฏข้อมูลตามรูป
                                                               3. ทำการเลือกว่าต้องการรายงานในแบบไหน โดยหากต้องการรายงานแบบใด ให้ทำการคลิกเลือก
                                                                   ในปุ่มด้านหน้าของข้อมูลที่ต้องการได้ทันที และได้จัดแบ่งรายงานออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้
                                                                   เกิดความสะดวกในการนำข้อมูลมาใช้งาน โดยจะทำการอธิบายเป็นลำดับ ดังนี้


 


 

 

 

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
รายงานใบเสร็จรับเงิน