1.  คลิก เลือก จัดทำรายการ คลิกเลือกระบบขาย
                                                               2.  คลิก เลือก ใบวางบิล จะปรากฏหน้าจอตามรูป
                                                               3.  กดเริ่มใหม่ เพื่อทำการจัดทำใบวางบิลฉบับใหม่
                                                               4.  กดเลือกรหัสลูกหนี้ ชื่อลูกหนี้จะปรากฏออกมา
                                                               5.  กำหนดระยะเวลาครบกำหนดการวางบิล และกดเลือกค้นหารายการที่ต้องการวางบิลของ
                                                                    ลูกหนี้รายนั้นๆออกมา ทั้งรายการตามใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

                                                                    *** รายการที่ปรากฏในใบวางบิล คือ รายการใบส่งสินค้าที่มีการกำหนดวันที่ครบกำหนด
                                                                    หากใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีไม่ได้กำหนดวันที่ครบกำหนด หรือ ระยะเวลาเครดิต ระบบจะถือว่า
                                                                    เป็นรายการเงินสด จะไม่นำมาคำนวนในรายการเพื่อออกใบวางบิล ***

                                                                                                         6. ทำการตรวจสอบรายการที่เลือก หากผิดก็ทำการแก้ไข
                                                                                                             - หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กดลบบรรทัดสินค้า
                                                                                                             -  หากต้องการเพิ่มรายการที่วางบิลก็ให้กดแทรกบรรทัดสินค้า
                                                                                                         7. กดบันทึก ระบบจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อย
                                                                                                             เครื่องจะแสดงเลขที่เอกสารขึ้นมาให้
                                                                                                         8. สั่งพิมพ์งาน

 

 

 

 

 

กรณีแก้ไขใบวางบิลฉบับเดิม

1.  คลิก เลือก เลขที่ใบวางบิล ที่ต้องการแก้ไข กดแก้ไข เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล
2.  ทำการแก้ไขรายการที่ผิด
     - หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กดลบบรรทัดสินค้า
     - หากต้องการเพิ่มรายการเอกสารที่วางบิลก็ให้กดแทรกบรรทัด
3.  กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
4.  สั่งพิมพ์งาน

กรณีทำการยกเลิกใบวางบิลฉบับเดิม

  1. เลือกหรือพิมพ์ เลขที่ใบวางบิลที่ต้องการทำการยกเลิก ในช่องเลขที่เอกสาร
  2. กดยกเลิก เครื่องจะถามว่าต้องการให้ยกเลิกเอกสาร เลขที่ดังกล่าวหรือไม่
      หากใช่กดYes หากไม่ต้องการยกเลิก กด No
  3. กด yes เครื่องจะแจ้งว่าเอกสารเลขที่นั้นได้ทำการยกเลิกแล้ว

 

 

 

*** เลขที่ใบวางบิลที่ได้ทำการยกเลิกแล้วจะไม่สามารถจำการแก้ไขกลับไปได้อีก
      ดังนั้นต้องให้แน่ใจว่าเลขที่เอกสารใบนั้นๆต้องการยกเลิกจริงๆ

 

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
การจัดทำใบวางบิล