โดยมีวิธีการเพิ่มรายละเอียดลูกหนี้ ดังต่อไปนี้
                                                                                  
1.  คลิก เลือก จัดทำรายการ คลิกเลือกระบบขาย
                                                                                   2.  คลิก เลือก รายละเอียดลูกหนี้ จะปรากฏข้อมูลตามรูป
                                                                                   4.  กด เพิ่มข้อมูล เพื่อทำการเพิ่มรหัสลูกหนี้รายใหม่
                                                                                   5.  กรอกรหัสลูกหนี้ และรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และชื่อผู้ที่ทำการ
                                                                                        ติดต่อด้วย รวมถึงพนักงานขายที่ทำการติดต่อกับลูกหนี้ และบริษัทขนส่ง
                                                                                        กรณีลูกหนี้ต่างจังหวัด เพื่อข้อมูลจะได้ปรากฏในใบส่งสินค้า
                                                                                   6.  ในส่วนของรายละเอียดค้างชำระ จะแบ่งออกเป็น
                                                                                        - แก้ไขการเปิดบัญชี จะใช้ในกรณีต้องการปิดบัญชี ชั่วคราวของลูกหนี้้ที่มีปัญหา
                                                                                          ทำให้ลูกหนี้ที่มีปัญหาไม่สามารถออกใบส่งสินค้าให้ได้
                                                                                        - ส่วนของยอดค้างชำระจะกำหนดยอดเครดิตสูงสุด ที่สามารถทำการซื้อขายได้
                                                                                          และยอดเครดิตหนี้ที่ลูกหนี้รายนั้นค้างชำระทั้งหมด
                                                                                                                                       - กำหนดการพิมพ์ออกใบส่งของ
                                                                                                                                         เป็นการกำหนดว่า ลูกหนี้ี้รายนี้ต้องการให้
                                                                                                                                         แสดงเบอร์สินค้า  แสดงส่วนลด  แสดงรุ่น
                                                                                                                                         หรือบันทึกส่วนลดหรือไม่ในใบส่งของโดย
                                                                                                                                         หากต้องการให้แสดงให้กดเครื่องหมาย
                                                                                  
                                                      / ในช่องว่างด้านหน้ารายการนั้นๆ
                                                                                                                                       - ส่วนซื้อล่าสุด ระบบจะแสดงรายการเลขที่
                                                                                                                                         ใบส่งสินค้าล่าสุดที่มีการซื้อขายของลูกหนี้
                                                                                                                                          รายนั้น
                                                                                                                                      7. ในส่วนของรายละเอียดกำหนดเครดิต
                                                                                                                                          จะแบ่งออกเป็น   
                                                                                                                                          - รายละเอียดในส่วนของกำหนดระยะเวลา
                                                                                                                                            การวางบิลว่าลูกหนี้รายนั้นๆ มีระยะเวลา
                                                                                                                                            การวางบิลอย่างไร สามารถเลือกได้วาง
                                                                                                                                            บิลได้ทุกวันหรือเฉพาะวันสุดท้ายของ
                                                                                                                                            เดือน หรือวางบิลเฉพาะสัปดาห์ เป็นต้น
                                                                                                                                          - รายละเอียดในส่วนของกำหนดการชำระ
                                                                                                                                            เงินว่า ระยะเวลาเครดิตเป็นอย่างไร
                                                                                                                                            ต้องได้รับใบวางบิล ก่อนทำการจ่ายเงิน
                                                                                                                                            หรือไม่ สามารถเลือกได้ตามที่ต้องการ
                                                                                                                                            เช่น ชำระเงินได้ทุกวัน หรือวันสุดท้าย
                                                                                                                                            ของเดือน หรือชำระเงินเฉพาะสัปดาห์
                                                                                                                                            ที่เท่าไหร่ เป็นต้น
                                                                                                                                       8.  กดบันทึกข้อมูล

  *** หมายเหตุ  การกำหนดรายละเอียดในส่วนของกำหนดการชำระเงิน  หากไม่กำหนดว่าลูกหนี้ี้รายนั้น ๆ มีระยะเวลาเครดิตการชำระเงินเท่าไหร่
  เมื่อทำการซื้อหรือทำการขาย ระบบจะถือว่าเป็นการซื้อหรือการขายเป็นเงินสด จะไม่ทำการบันทึกเครดิต และไม่ผ่านรายการไปยังรายงานสถานะ
  ลูกหนี้หรือรายงานสถานะเจ้าหนี้

กรณีแก้ไขรายละเอียดลูกหนี้รายเดิม

•  เข้าเมนู จัดทำรายการ ระบบขาย
•  เลือกเมนู รายละเอียดลูกหนี้การค้า
•  คลิก เลือก รหัสลูกหนี้ ที่ต้องการแก้ไขกด “ แก้ไข ” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล
•  ทำการแก้ไขรายการที่ผิด
•  กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
•  หรือหากต้องการลบรายการรหัสลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ทั้งรายการให้ทำการกด “ ลบ ” เครื่องจะทำการลดรายการรหัสลูกหนี้หรือเจ้าหนี้รายนั้นๆทั้งรายการ

วิธีการค้นหาชื่อ ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้

สามารถกระทำได้ 3 วิธี

1. เลือกจากรหัสลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ โดยจะเรียงตามลำดับตัวอักษรตามรหัสลูกหนี้หรือเจ้าหนี้โดยการคลิก ที่ ของช่องรหัสลูกหนี้หรือเจ้าหนี้

2. เลือกจากชื่อลูกหนี้หรือเจ้าหนี้โดยจะเรียงตามลำดับตัวอักษรตามชื่อลูกหนี้หรือเจ้าหนี้โดยการคลิกที่ ของช่องชื่อลูกหนี้หรือเจ้าหนี้

3. โดยการพิมพ์ชื่อบางส่วนที่ทราบในช่องชื่อลูกหนี้หรือเจ้าหนี้และตามด้วยเครื่องหมาย ? ตัวอย่างเช่น ต้องการชื่อลูกหนี้ “ ทดสอบลูกหนี้ ”
    ทำตามขั้นตอนดังนี้

    •  พิมพ์คำว่า ทดสอบ ? และกด Enter

    •  เครื่องจะปรากฏชื่อลูกหนี้ที่ขึ้นต้นด้วย ทดสอบ ทั้งหมดมาให้

    •  คลิกเลือกชื่อลูกหนี้ ทดสอบลูกหนี้

เมื่อทำการเลือก ชื่อลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากวิธีการทั้ง 3 วิธีที่กล่าวข้างต้น ในรายการที่ต้องการให้ระบุชื่อลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ รายละเอียดประกอบทั้งหมดทั้งที่อยู่ ระยะเวลาเครดิต วันครบกำหนดจะปรากฏขึ้น


   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
การเพิ่มรหัสลูกหนี้