เมื่อได้ทำการออกเอกสารใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ระบบจะ ทำการรวบ
                                                               รวมเอกสารในแต่ละเดือน เพื่อจัดทำรายงานภาษีขาย เตรียมนำส่งกรมสรรพากร โดยมีวิธีการ
                                                               เข้าไปดูข้อมูลได้ ดังนี้
                                                               1. เข้าเมนูจัดทำรายการ เลือกระบบขาย
                                                               2. เลือกรายงานภาษีขาย จะปรากฏข้อมูลตามรูป
                                                               3. ทำการเลือกว่าต้องการรายงานในแบบไหน โดยหากต้องการรายงานแบบใด ก็ให้ทำการคลิก
                                                                   เลือกในปุ่มด้านหน้าของข้อมูลที่ต้องการได้ทันที เช่น สั่งเรียงตามวันที่ออกเอกสาร หรือเลือก
                                                                   ดูเฉพาะใบส่งสินค้าก็ได้ และยังสามารถส่งข้อมูลไปยัง Excel ได้


 


 

 

 

 

 

                          •  ตัวอย่าง รายงานภาษีขายทั้งหมด

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
รายงานภาษีขาย