1.  เลือกจัดทำรายการ
                                                           2.  เลือกระบบสินค้าคงคลัง
                                                           3.  เลือกใบรับสินค้า จะปรากฏหน้าจอตามรูป
                                                           4.  กดเริ่มใหม่ เพื่อทำการจัดทำใบรับสินค้าฉบับใหม่

                                                           กรณีเป็นรายการที่เคยมีการออกใบสั่งซื้อสินค้าไปแล้ว
                                                           5
. ทำการกดเลือกเลขที่ใบสั่งซื้อสินค้าใบเดิมจาก
                                                           6. รายการตามใบสั่งซื้อสินค้าใบที่เลือกจะแสดงออกมา หากรายการมีการแก้ไขให้ทำการแก้ไขให้ครบ
                                                               และทำตามขั้นตอนที่ 12 ต่อไป

                                                                                                   กรณีเป็นการจัดทำใบรับสินค้าโดยไม่ออกใบสั่งซื้อสินค้า
                                                                                                   7.  กดเลือกรหัสเจ้าหนี้ รายละเอียดผู้ขายสินค้าจะปรากฏออกมา ทั้ง
                                                                                                        ที่อยู่ วันที่ครบกำหนดของผู้ขายสินค้ารายนั้นๆ
                                                                                                   8.  พิมพ์รหัสสินค้า หรือเลือกรายการสินค้า จำนวนหน่วย ราคาขาย
                                                                                                        และส่วนลด โดยเมื่อพิมพ์เสร็จแต่ละรายการและกด Enter หรือ
                                                                                                        ใช้ลูกศร หรือใช้เม้าท์เลือก จะสังเกตได้ว่าช่องที่ได้ทำการเลือก
                                                                                                        เพื่อพิมพ์รายละเอียดจะเป็นแถบสีฟ้า
                                                                                                   9.  เมื่อได้ทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วจะปรากฏรายการตามรูป
                                                                                                 10.  ทำการตรวจสอบรายการที่พิมพ์ หากผิดก็ทำการแก้ไข
                                                                                                        - หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กดลบบรรทัดสินค้า
                                                                                                        - หรือต้องการเพิ่มรายการสินค้าก็กดแทรกบรรทัดสินค้า
                                                                                                 11.  กรอกรายละเอียด เลขที่ใบกำกับภาษี วันที่ใบกำกับภาษีที่ทางผู้ขาย
                                                                                                        สินค้าส่งมาให้ รวมถึงทำการเลือกประเภทใบกำกับภาษีด้วย ว่าเป็น
                                                                                                        ใบกำกับภาษีประเภทใด เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานใบกำกับภาษี
                                                                                                        โดยเลือกได้จาก
                                                                                                        - เป็นใบกำกับภาษีที่ขอคืนได้ กดเลือก บันทึกใบกำกับภาษีได้
                                                                                                        - เป็นใบกำกับภาษีที่ขอคืนไม่ได้ กดเลือก ภาษีซื้อชนิดขอคืนไม่ได้
                                                                                                        - ไม่ใช่ใบกำกับภาษี กดเลือก บันทึกใบกำกับภาษีไม่ได้
                                                                                                 12.  กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
                                                                                                 13. เครื่องจะแสดงเลขที่เอกสารขึ้นมาให้

 *** ข้อสังเกต  หากทำการเลือกรายการสินค้าชนิดใดขึ้นมา รหัสอะไหล่ที่ใช้แทนกัน ทั้งอะไหล่ห้าง และ อะไหล่โรงงานที่สามารถใช้แทนกันได้ รวมทั้งราคาสินค้า จำนวนที่คงเหลือ และสถานที่จัดเก็บสินค้าจะแสดงขึ้นมา หากต้องการสินค้ารายการอื่นที่สามารถใช้ทดแทนกัน ให้ทำการคลิกเลือกรายการสินค้ารายการนั้น และรายการสินค้านั้นจะปรากฏขึ้นแทนรายการเดิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีทำการแก้ไขใบรับสินค้าฉบับเดิม

  1.  เลือกหรือพิมพ์ เลขที่ใบรับสินค้าที่ต้องการทำการแก้ไข ในช่องเลขที่เอกสาร
  2.  กดแก้ไข เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล
  3.  ทำการแก้ไขรายการที่ผิด
       หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กดลบบรรทัดสินค้า หรือ
       หากต้องการเพิ่มรายการสินค้าก็ให้กดแทรกบรรทัดสินค้า
  4.  กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กรณีทำการยกเลิกใบรับสินค้าฉบับเดิม

  1.  เลือกหรือพิมพ์ เลขที่ใบรับสินค้าที่ต้องการทำการยกเลิก ในช่องเลขที่เอกสาร
  2.  กดยกเลิก เครื่องจะถามว่าต้องการให้ยกเลิกเอกสาร เลขที่ดังกล่าวหรือไม่ หากใช่กดYes
       หากไม่ต้องการยกเลิก กด No
  3. กด yes เครื่องจะแจ้งว่าเอกสารเลขที่นั้นได้ทำการยกเลิกแล้ว

 

 


 

*** เลขที่ใบรับสินค้าที่ได้ทำการยกเลิกแล้วจะไม่สามารถจำการแก้ไขกลับไปได้อีก
      ดังนั้นต้องให้แน่ใจว่าเลขที่เอกสารใบนั้นๆต้องการยกเลิกจริงๆ

 

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME


    รายการที่มีเพิ่มเข้ามาในการจัดทำเอกสารปรกติ เพื่อให้ความสะดวกในการจัดทำเอกสาร คือ
    •  เลือกเครื่องพิมพ์ ระบบสามารถทำการเลือกเครื่องพิมพ์ได้ว่าเอกสารใบนี้ต้องการให้ทำการออกเครื่อง พิมพ์เครื่องใด โดยทำการ        กดเลือก เครื่อง1 หรือ เครื่อง2 โดยปรกติจะถูกกำหนดไว้ที่เครื่องที่1 เสมอ

    •  การเลือกภาษา ระบบสามารถทำการเลือกว่าต้องการพิมพ์รายการเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยทำการกดเลือก อังกฤษ        หรือไทย

    •  การกำหนดข้อมูลที่ต้องการให้พิมพ์ในแต่ละใบ

        •  P คือ ต้องการให้พิมพ์ รหัสสินค้าหรือไม่ หากต้องการให้พิมพ์ กด / ที่หน้า P
       
•  M คือ ต้องการให้พิมพ์รุ่นของสินค้าหรือไม่ หากต้องการให้พิมพ์ กด / ที่หน้า M
        
•  D คือ ต้องการให้พิมพ์ส่วนลดของสินค้าหรือไม่ หากต้องการให้พิมพ์ กด / ที่หน้า D
        
•  SD คือ ต้องการให้ทำการบันทึกส่วนลดของสินค้าหรือไม่หากต้องการให้กด / ที่หน้า SD

   •  การเรียงลำดับรายการสินค้า ว่าต้องการให้เรียงในรูปแบบใด เรียงตามรหัสสินค้า หรือเรียงตามชื่ออักษรของสินค้า

การจัดทำใบรับสินค้า