1. เลือก จัดทำรายการ
                                                           2. เลือกระบบขาย
                                                           3. คลิก เลือก ใบเสนอราคาสินค้า โดยใบเสนอราคาสินค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แบบบันทึกได้                                                                และแบบไม่บันทึก
                                                           4. กดเริ่มใหม่ เพื่อทำการจัดทำใบเสนอราคาสินค้าฉบับใหม่
                                                           5. กดเลือกรหัสลูกหนี้ รายละเอียดผู้ซื้อสินค้าจะปรากฏออกมารวมทั้ง ที่อยู่ ระยะเวลาเครดิต                                                                วันที่ครบกำหนดชำระ และบริษัทขนส่งของที่ทำการส่งสินค้าให้ผู้ขายสินค้ารายนั้นๆ                                                                (โดยการกำหนดรายละเอียดของลูกหนี้ได้กล่าวถึงเอาไว้แล้วในหัวข้อการเพิ่มรหัสลูกหนี้/เจ้าหนี้)
                                                           6.  พิมพ์รหัสสินค้า หรือเลือกรายการสินค้า จำนวนหน่วย ราคาขาย และส่วนลดการค้า
                                                                                        (โดยส่วนลดสามารถพิมพ์ได้ทั้งยอดเงินบาท เปอร์เซ็นต์ หรือส่วนลดที่มาก
                                                                                        กว่า 1 ขั้นก็ได้) เมื่อพิมพ์เสร็จในแต่ละรายการ ทำการกด Enter ใช้ลูกศร
                                                                                        หรือใช้เมาส์เลือก
                                                                                        (สังเกตได้ว่า ช่องที่ได้ทำการเลือกเพื่อพิมพ์รายละเอียดจะเป็นแถบสีฟ้า)
                                                                                   7.  เมื่อได้ทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วจะปรากฏรายการตามรูป
                                                                                   8.  ทำการตรวจสอบรายการที่พิมพ์ หากผิดก็ทำการแก้ไขได้ทันที
                                                                                        - หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กด ลบบรรทัดสินค้า
                                                                                        - หากต้องการเพิ่ม หรือต้องการแทรกรายการสินค้า็ให้กดแทรกบรรทัดสินค้า
                                                                                          และทำการเพิ่มรายการได้ทันที
                                                                                   9.  กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
                                                                                  10. เครื่องจะแสดงเลขที่เอกสารขึ้นมาให้
                                                                                  11. ทำการสั่งพิมพ์งาน

 

 

* * วิธีการค้นหารหัสสินค้า ทำได้หลายวิธี เลือกหมวดสินค้าเป็นยี่ห้อใด โดยการกด F1 F2 . . . ถึง F9 เช่น ISUZU กด F1 สังเกตได้จากด้านบน
ของโปรแกรมจะระบุ ว่าอยู่ในหมวดอะไหล่ ISUZU เป็นต้น และทำการเลือกค้นหาจาก

  - การพิมพ์รหัสสินค้าบางส่วน เช่น 148 กด Enter ระบบแสดงรายการ รหัสสินค้าของ ISUZU ที่ขึ้นต้นด้วย 148. . . มาให้ทั้งหมด ใช้เม้าท์ กดเลือก     รหัสสินค้าที่ต้องการได้ทันที
  - การพิมพ์รายการสินค้าบางส่วน เช่น กรอง ตามด้วย ? กด Enter  ระบบแสดงรายการสินค้าของ ISUZU ที่ขึ้นต้นด้วย กรอง . . . มาให้ทั้งหมด
    ใช้เม้าท์ กดเลือกรายการสินค้าที่ต้องการได้ทันที
  - การเลือกจากหมวดชุดซ่อม หมวดชื่อย่อยที่ได้ทำการจัดไว้แล้วใน หมวดของ การจัดหมวดหมู่สินค้า เมื่อทำการเลือกหมวดที่ต้องการ รายการสินค้า
    จะแสดงขึ้นมาให้ ทำการเลือกรายการที่ต้องการขายได้ทันที

 

 

 

 *** ข้อสังเกต  หากทำการเลือกรายการสินค้าชนิดใดขึ้นมา รหัสอะไหล่ที่ใช้แทนกัน ทั้งอะไหล่ห้าง และ อะไหล่โรงงานที่สามารถใช้แทนกันได้ รวมทั้งราคาสินค้า จำนวนที่คงเหลือ และสถานที่จัดเก็บสินค้าจะแสดงขึ้นมา หากต้องการสินค้ารายการอื่นที่สามารถใช้ทดแทนกัน ให้ทำการคลิกเลือกรายการสินค้ารายการนั้น และรายการสินค้านั้นจะปรากฏขึ้นแทนรายการเดิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กรณีทำการแก้ไขใบเสนอราคาสินค้าฉบับเดิม

  1.  เลือกหรือพิมพ์ เลขที่ใบเสนอราคาสินค้าที่ต้องการทำการแก้ไข ในช่องเลขที่ใบเสนอราคา
  2.  กดแก้ไข เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล
  3.  ทำการแก้ไขรายการที่ผิด
       หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กดลบบรรทัดสินค้า หรือ
       หากต้องการเพิ่มรายการสินค้าก็ให้กดแทรกบรรทัดสินค้า
  4.  กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กรณีทำการยกเลิกใบเสนอราคาสินค้าฉบับเดิม

  1.  เลือกหรือพิมพ์ เลขที่ใบเสนอราคาสินค้าที่ต้องการทำการยกเลิก ในช่องเลขที่ใบเสนอราคา
  2.  กดยกเลิก เครื่องจะถามว่าต้องการให้ยกเลิกเอกสาร เลขที่ดังกล่าวหรือไม่ หากใช่กดYes หากไม่ต้องการยกเลิก กด No
  3.   กด yes เครื่องจะแจ้งว่าเอกสารเลขที่นั้นได้ทำการยกเลิกแล้ว

 

 


*** เลขที่ใบเสนอราคาที่ได้ทำการยกเลิกแล้วจะไม่สามารถจำการแก้ไขกลับไปได้อีก ดังนั้นต้องให้แน่ใจว่าเลขที่เอกสารใบนั้นๆต้องการยกเลิกจริงๆ

 

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME


    รายการที่มีเพิ่มเข้ามาในการจัดทำเอกสารปรกติ เพื่อให้ความสะดวกในการจัดทำเอกสาร คือ
    •  เลือกเครื่องพิมพ์ ระบบสามารถทำการเลือกเครื่องพิมพ์ได้ว่าเอกสารใบนี้ต้องการให้ทำการออกเครื่อง พิมพ์เครื่องใด โดยทำการ        กดเลือก เครื่อง1 หรือ เครื่อง2 โดยปรกติจะถูกกำหนดไว้ที่เครื่องที่1 เสมอ

    •  การเลือกภาษา ระบบสามารถทำการเลือกว่าต้องการพิมพ์รายการเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยทำการกดเลือก อังกฤษ        หรือไทย

    •  การกำหนดข้อมูลที่ต้องการให้พิมพ์ในแต่ละใบ

        •  P คือ ต้องการให้พิมพ์ รหัสสินค้าหรือไม่ หากต้องการให้พิมพ์ กด / ที่หน้า P
       
•  M คือ ต้องการให้พิมพ์รุ่นของสินค้าหรือไม่ หากต้องการให้พิมพ์ กด / ที่หน้า M
        
•  D คือ ต้องการให้พิมพ์ส่วนลดของสินค้าหรือไม่ หากต้องการให้พิมพ์ กด / ที่หน้า D
        
•  SD คือ ต้องการให้ทำการบันทึกส่วนลดของสินค้าหรือไม่หากต้องการให้กด / ที่หน้า SD

   •  การเรียงลำดับรายการสินค้า ว่าต้องการให้เรียงในรูปแบบใด เรียงตามรหัสสินค้า หรือเรียงตามชื่ออักษรของสินค้า

การจัดทำใบเสนอราคาสินค้า