เป็นรายงานที่สรุปยอดการทำจ่ายในแต่ละเดือน สามารถทำการตรวจเช็คได้ว่าในแต่ละเดือนมี
                                                                การจ่ายชำระเงินให้เจ้าหนี้รายใดบ้าง อย่างไร เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ ซึ่งจะเป็นการช่วยในการ
                                                                สรุปยอดและเพื่อสามารถให้ในการวิเคราะห์ต่อไป

                                                                โดยมีวิธีการเข้าไปดูข้อมูลได้ ดังนี้
                                                               1. เข้าเมนูจัดทำรายการ ระบบจัดซื้อ
                                                               2. เลือกรายงานใบสำคัญจ่าย จะปรากฏข้อมูลตามรูป
                                                               3. ทำการเลือกว่าต้องการรายงานในแบบไหน โดยหากต้องการรายงานแบบใด ให้ทำการคลิกเลือก
                                                                   ในปุ่มด้านหน้าของข้อมูลที่ต้องการได้ทันที และได้จัดแบ่งรายงานออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้
                                                                   สะดวกในการนำข้อมูลมาใช้งาน โดยจะทำการอธิบายเป็นลำดับ ดังนี้


 


 

 

 

•  รายงานใบสำคัญจ่ายทั้งหมด

                                                                                                                                  ในรายงานนี้จะเป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดที่มีการ
                                                                                                                                  ออกเอกสารใบสำคัญจ่ายีทั้งหมดในแต่ละเดือน
                                                                                                                                  ออกมาแสดง โดยจัดเรียงตามเลขที่เอกสาร ซึ่ง
                                                                                                                                  ในรายงานประเภทนี้สามารถเรียกดูได้ทั้งแบบ
                                                                                                                                  เฉพาะยอดรวมหรือแสดงรายละเอียดการจ่าย
                                                                                                                                  ชำระด้วยว่ามีรายการเอกสารรายการใดบ้าง
                                                                                                                                  (โดยเลือกรายงานเจ้าหนี้ทั้งหมด/รายงานเฉพาะ
                                                                                                                                    ยอดรวม )                                                                                                                                •  ตัวอย่าง รายงานใบสำคัญจ่ายแบบ
                                                               
                                                                   เจ้าหนี้ทั้งหมด/รายงานเฉพาะยอดรวม

 

 

 

 

                                                                                                                               •  ตัวอย่าง รายงานใบสำคัญจ่ายแบบ
                                                               
                                                                   เจ้าหนี้ทั้งหมด/รายงานทั้งรายละเอียด


•  รายงานใบสำคัญจ่าย เจ้าหนี้เฉพาะราย

 ในรายงานนี้จะเป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดที่มีการออก
 ใบสำคัญจ่ายทั้งหมดของเจ้าหนี้รายนั้น ๆ ในแต่ละ
 เดือนออกมาแสดงให้ โดยจัดเรียงตามเลขที่เอกสาร
 ซึ่งรายงานประเภทนี้สามารถเรียกดูได้ทั้งแบบเฉพาะ
 ยอดรวมหรือแบบที่แสดงรายละเอียดเอกสารด้วยว่า
 มีรายการเอกสารใดบ้าง (โดยคลิกเลือก รายงาน
 เจ้าหนี้เฉพาะราย / รายงานเฉพาะยอดรวม )

•  ตัวอย่าง รายงานใบสำคัญจ่ายแบบเจ้าหนี้
   เฉพาะราย/แบบรายงานเฉพาะยอดรวม

 

 

 

 

 

 

•  ตัวอย่าง รายงานใบสำคัญจ่ายแบบเจ้าหนี้
   เฉพาะราย/แบบรายงานทั้งรายละเอียดสินค้า

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
รายงานใบสำคัญจ่าย