เมื่อมีการรับสินค้าในแต่ละเดือนแล้ว สามารถทำการตรวจเช็คได้ว่าในแต่ละเดือนมีการรับสินค้า
                                                               มาเท่าไหร่ รายการใดบ้าง ซึ่งจะเป็นการช่วยในการสรุปยอด และเพื่อสามารถให้ในการวิเคราะห์
                                                               สินค้าต่อไป โดยมีวิธีการเข้าไปดูข้อมูลได้ ดังนี้

                                                               1. เข้าเมนูจัดทำรายการ ระบบสินค้าคงคลัง
                                                               2. เลือกรายงานใบรับสินค้าี จะปรากฏข้อมูลตามรูป
                                                               3. ทำการเลือกว่าต้องการรายงานในแบบไหน โดยหากต้องการรายงานแบบใด ให้ทำการคลิกเลือก
                                                                   ในปุ่มด้านหน้าของข้อมูลที่ต้องการได้ทันที และได้จัดแบ่งรายงานออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้
                                                                   สะดวกในการนำข้อมูลมาใช้งาน โดยจะทำการอธิบายเป็นลำดับ ดังนี้

 

 


 

 


•  รายงานใบรับสินค้าทั้งหมด

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ในรายงานนี้จะเป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดที่มีการ
                                                                                                                            การออกใบรับสินค้าในแต่ละเดือนออกมาแสดง
                                                                                                                            โดยจัดเรียงตามเลขที่เอกสาร
                                                                                                                            ในรายงานประเภทนี้สามารถเรียกดูได้ทั้งแบบ
                                                                                                                            เฉพาะยอดรวม หรือแบบแสดงรายละเอียดสินค้า
                                                                                                                            ว่ามีรายการสินค้ารายการใดบ้าง (โดยคลิกเลือก
                                                                                                                            รายงานเจ้าหนี้ทั้งหมด / เฉพาะยอดรวม )

 

                                                                                                                            •  ตัวอย่าง รายงานการรับสินค้าแบบแสดง
                        
                                                                                                        การรับสินค้าทั้งหมด / แบบยอดรวม

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   •  ตัวอย่าง รายงานการรับสินค้า แบบ
                                                                                                                                       รับสินค้าทั้งหมด/แบบแสดงรายละเอียด


  •  รายงานใบรับสินค้าเฉพาะเจ้าหนี้

 


  รายงานนี้จะเป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดที่มีการออก
  ใบรับสินค้าเฉพาะเจ้าหนี้รายนั้นๆ ในแต่ละเดือน
  รายงานประเภทนี้สามารถเรียกดูได้ทั้งแบบเฉพาะ
  ยอดรวม หรือแบบที่แสดงรายละเอียดสินค้าว่าม
ี  รายการสินค้ารายการใดบ้าง(โดยทำการคลิกเลือก
  รายงานเจ้าหนี้ทั้งหมด / เฉพาะยอดรวม )


•  ตัวอย่าง รายงานการรับสินค้า แบบเฉพาะ
    เจ้าหนี้ / แบบยอดรวม

 

 

 

 

 


•  ตัวอย่าง รายงานการรับสินค้า แบบเฉพาะ
    เจ้าหนี้ / แบบแสดงรายละเอียด

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
รายงานใบรับสินค้า