เมื่อได้ทำการออกเอกสารใบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไปแล้ว สามารถทำการตรวจเช็คได้ว่า ในแต่ละเดือน
                                                               การจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รายการใด ได้มีการออกเอกสารไปเท่าไหร่ ซึ่งเป็นการช่วยในการสรุปยอด
                                                               เพื่อสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อไปได้

                                                               โดยมีวิธีการเข้าไปดูข้อมูลได้ ดังนี้
                                                               1. เข้าเมนูจัดทำรายการ ระบบจัดซื้อ
                                                               2. เลือกรายงานใบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะปรากฏข้อมูลตามรูป
                                                               3. ทำการเลือกว่าต้องการรายงานในแบบไหน โดยหากต้องการรายงานแบบใด ให้ทำการคลิกเลือก
                                                                   ในปุ่มด้านหน้าของข้อมูลที่ต้องการได้ทันที และได้จัดแบ่งรายงานออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้
                                                                   สะดวกในการนำข้อมูลมาใช้งาน โดยจะทำการอธิบายเป็นลำดับ ดังนี้


 


 

 


•  รายงานใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีทั้งหมด

 

 

                                                                                                                                  ในรายงานนี้จะเป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดที่มีการ
                                                                                                                                  ออกเอกสารใบค่าใช้จ่ายอื่น ๆทั้งหมดในแต่ละ
                                                                                                                                  เดือนออกมาแสดง โดยจัดเรียงตามเลขที่เอก
                                                                                                                                  สาร ซึ่งในรายงานประเภทนี้สามารถเรียกดูได้
                                                                                                                                  ทั้งแบบเฉพาะยอดรวมหรือแสดงรายละเอียด
                                                                                                                                  ด้วยว่ามีรายการค่าใช้จ่ายรายการใดบ้าง
                                                                                                                                  (โดยเลือกรายงานเจ้าี้หนี้ทั้งหมด / รายงาน
                                                                                                                                    เฉพาะยอดรวม )

                                                                                                                                  •  ตัวอย่าง รายงานใบค่าใช้จ่ายอื่น ๆี
                                                               
                                                                      ทั้งหมด/รายงานเฉพาะยอดรวม

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  •  ตัวอย่าง รายงานใบค่าใช้จ่ายอื่น ๆี
                                                               
                                                                      ทั้งหมด/รายงานทั้งรายละเอียด


 •  รายงานใบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เจ้าหนี้เฉพาะราย


 ในรายงานนี้จะเป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดที่มีการออก
 เอกสารใบค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดของเจ้าหนี้รายนั้นๆ
 ในแต่ละเดือนออกมาแสดงให้ โดยจัดเรียงตามเลข
 ที่เอกสาร ซึ่งในรายงานประเภทนี้สามารถเรียกดูได้
 ทั้งแบบเฉพาะยอดรวมหรือแบบที่แสดงรายละเอียด
 ด้วยว่ามีรายการค่าใช้จ่ายรายการใดบ้าง
 (โดยคลิกเลือก รายงานเจ้าหนี้เฉพาะราย /
   รายงานเฉพาะยอดรวม )
•  ตัวอย่าง รายงานใบค่าใช้จ่ายอื่นๆ แบบ
   เจ้าหนี้เฉพาะราย/แบบยอดรวม

 

 

 

 

 

 

•  ตัวอย่าง รายงานใบค่าใช้จ่ายอื่นๆ แบบ
   เจ้าหนี้เฉพาะราย/แบบทั้งรายละเอียดสินค้า

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
รายงานใบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ