โดยมีวิธีการเพิ่มรายละเอียดเจ้าหนี้ ดังต่อไปนี้
                                                                                  
1.  คลิก เลือก จัดทำรายการ คลิกเลือกระบบจัดซื้อ
                                                                                   2.  คลิก เลือก รายละเอียดเจ้าหนี้ จะปรากฏข้อมูลตามรูป
                                                                                   4.  กด เพิ่มข้อมูล เพื่อทำการเพิ่มรหัสเจ้าหนี้รายใหม่
                                                                                   5.  กรอกรหัสเจ้าหนี้ และรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และชื่อผู้ที่ทำการ
                                                                                        ติดต่อด้วย รวมถึงพนักงานขายที่ทำการติดต่อกับเพื่อ ข้อมูลจะได้ปรากฏใน
                                                                                        ใบรับสินค้า
                                                                                   6.  ในส่วนของรายละเอียดค้างชำระ จะแบ่งออกเป็น
                                                                                        - แก้ไขการเปิดบัญชี จะใช้ในกรณีต้องการปิดบัญชี ชั่วคราวของเจ้าหนี้้ที่มีปัญหา
                                                                                          ทำให้เจ้าหนี้ที่มีปัญหาไม่สามารถทำการสั่งซื้อสินค้าได้
                                                                                        - ส่วนของยอดค้างชำระจะกำหนดยอดเครดิตสูงสุด ที่สามารถทำการซื้อขายได้
                                                                                          และยอดเครดิตหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดของเจ้าหนี้รายนั้นๆ
                                                                                                                                       - กำหนดการพิมพ์ออกใบรับสินค้า                                                                                                                                          เป็นการกำหนดว่า เจ้าหนี้ี้รายนี้ต้องการให้
                                                                                                                                         แสดงเบอร์สินค้า  แสดงส่วนลด  แสดงรุ่น
                                                                                                                                         หรือบันทึกส่วนลดหรือไม่ในใบส่งของโดย
                                                                                                                                         หากต้องการให้แสดงให้กดเครื่องหมาย
                                                                                  
                                                      / ในช่องว่างด้านหน้ารายการนั้นๆ
                                                                                                                                       - ส่วนซื้อล่าสุด ระบบจะแสดงรายการเลขที่
                                                                                                                                         ใบรับสินค้าล่าสุดที่มีการซื้อขายของเจ้าหนี้
                                                                                                                                          รายนั้น
                                                                                                                                      7. ในส่วนของรายละเอียดกำหนดเครดิต
                                                                                                                                          จะแบ่งออกเป็น   
                                                                                                                                          - รายละเอียดในส่วนของกำหนดระยะเวลา
                                                                                                                                            การวางบิลว่าเจ้าหนี้รายนั้นๆ มีระยะเวลา
                                                                                                                                            การวางบิลอย่างไร สามารถเลือกได้วาง
                                                                                                                                            บิลได้ทุกวันหรือเฉพาะวันสุดท้ายของ
                                                                                                                                            เดือน หรือวางบิลเฉพาะสัปดาห์ เป็นต้น
                                                                                                                                          - รายละเอียดในส่วนของกำหนดการชำระ
                                                                                                                                            เงินว่า ระยะเวลาเครดิตเป็นอย่างไร
                                                                                                                                            ต้องได้รับใบวางบิล ก่อนทำการจ่ายเงิน
                                                                                                                                            หรือไม่ สามารถเลือกได้ตามที่ต้องการ
                                                                                                                                            เช่น ชำระเงินได้ทุกวัน หรือวันสุดท้าย
                                                                                                                                            ของเดือน หรือชำระเงินเฉพาะสัปดาห์
                                                                                                                                            ที่เท่าไหร่ เป็นต้น
                                                                                                                                       8.  กดบันทึกข้อมูล

  *** หมายเหตุ  การกำหนดรายละเอียดในส่วนของกำหนดการชำระเงิน  หากไม่กำหนดว่าเจ้าหนี้ี้รายนั้น ๆ มีระยะเวลาเครดิตการชำระเงินเท่าไหร่
  เมื่อทำการซื้อหรือทำการขาย ระบบจะถือว่าเป็นการซื้อหรือการขายเป็นเงินสด จะไม่ทำการบันทึกเครดิต และไม่ผ่านรายการไปยังรายงานสถานะ
  ลูกหนี้หรือรายงานสถานะเจ้าหนี้

กรณีแก้ไขรายละเอียดเจ้าหนี้รายเดิม

•  เข้าเมนู จัดทำรายการ ระบบจัดซื้อ
•  เลือกเมนู รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า
•  คลิก เลือก รหัสเจ้าหนี้ ที่ต้องการแก้ไขกด “ แก้ไข ” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล
•  ทำการแก้ไขรายการที่ผิด
•  กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
•  หรือหากต้องการลบรายการรหัสเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้ทั้งรายการให้ทำการกด “ ลบ ” เครื่องจะทำการลดรายการรหัสลูกหนี้หรือเจ้าหนี้รายนั้นๆทั้งรายการ

วิธีการค้นหาชื่อ ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้

สามารถกระทำได้ 3 วิธี

1. เลือกจากรหัสลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ โดยจะเรียงตามลำดับตัวอักษรตามรหัสลูกหนี้หรือเจ้าหนี้โดยการคลิก ที่ ของช่องรหัสลูกหนี้หรือเจ้าหนี้

2. เลือกจากชื่อลูกหนี้หรือเจ้าหนี้โดยจะเรียงตามลำดับตัวอักษรตามชื่อลูกหนี้หรือเจ้าหนี้โดยการคลิกที่ ของช่องชื่อลูกหนี้หรือเจ้าหนี้

3. โดยการพิมพ์ชื่อบางส่วนที่ทราบในช่องชื่อลูกหนี้หรือเจ้าหนี้และตามด้วยเครื่องหมาย ? ตัวอย่างเช่น ต้องการชื่อลูกหนี้ “ ทดสอบลูกหนี้ ”
    ทำตามขั้นตอนดังนี้

    •  พิมพ์คำว่า ทดสอบ ? และกด Enter

    •  เครื่องจะปรากฏชื่อลูกหนี้ที่ขึ้นต้นด้วย ทดสอบ ทั้งหมดมาให้

    •  คลิกเลือกชื่อลูกหนี้ ทดสอบลูกหนี้

เมื่อทำการเลือก ชื่อลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากวิธีการทั้ง 3 วิธีที่กล่าวข้างต้น ในรายการที่ต้องการให้ระบุชื่อลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ รายละเอียดประกอบทั้งหมดทั้งที่อยู่ ระยะเวลาเครดิต วันครบกำหนดจะปรากฏขึ้น


   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
การเพิ่มรหัสเจ้าหนี้