เป็นการกรอกรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร ทะเบียนการค้า และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ที่ใช้ระบบ
  ข้อมูลที่กรอกจะไปปรากฏในหัวของเอกสารทุกใบที่มีการให้ระบุชื่อ และที่อยู่ของผู้ใช้ระบบ เช่น ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ เป็นต้น

                                                                              โดยมีวิธีการจัดทำ ดังนี้

                                                                              1. เข้าเมนู การติดตั้งระบบ

                                                                              2. เข้าเมนู รายละเอียดผู้ใช้ระบบ จะปรากฏข้อมูล (ดังรูป)

                                                                              3. ให้ทำการกรอกรายละเอียดผู้ใช้ระบบ

                                                                              4. กด บันทึก

 

 

   

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
รายละเอียดผู้ใช้ระบบ