เมื่อได้ทำการออกเอกสารใบรับสินค้า ใบส่งคืนสินค้า และใบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระบบจะทำการรวบ
                                                               รวมเอกสารในแต่ละเดือน เพื่อจัดทำรายงานภาษีซื้อ เตรียมนำส่งกรมสรรพากร โดยมีวิธีการ
                                                               เข้าไปดูข้อมูลได้ ดังนี้
                                                               1. เข้าเมนูจัดทำรายการ เลือกระบบจัดซื้อ
                                                               2. เลือกรายงานภาษีซื้อ จะปรากฏข้อมูลตามรูป
                                                               3. ทำการเลือกว่าต้องการรายงานในแบบไหน โดยหากต้องการรายงานแบบใด ก็ให้ทำการคลิก
                                                                   เลือกในปุ่มด้านหน้าของข้อมูลที่ต้องการได้ทันที เช่น สั่งเรียงตามวันที่ออกเอกสาร หรือเลือก
                                                                   ดูเฉพาะใบรับสินค้าก็ได้ และยังสามารถส่งข้อมูลไปยัง Excel ได้


 


                       

 

 

                          •  ตัวอย่าง รายงานภาษีซื้อ เฉพาะที่บันทึกใบกำกับภาษีได้

 

 

 

 

 

 

 

 

                          •  ตัวอย่าง รายงานภาษีซื้อทั้งหมด

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
รายงานภาษีซื้อ