1.  เลือก จัดทำรายการ
                                                           2.  เลือกระบบจัดซื้อ
                                                           3.  เลือก ใบส่งคืนสินค้า จะปรากฏหน้าจอตามรูป
                                                           4.  กดเริ่มใหม่ เพื่อทำการจัดทำใบส่งคืนสินค้าฉบับใหม่
                                                           5.  กดเลือกเลขที่ใบรับสินค้าที่เคยรับสินค้าชิ้นนั้นเข้า และเลือกรายการสินค้าที่ทำการส่งคืนผู้ขาย
                                                               โดยเลือกจาก รายการสินค้า แก้ไขจำนวนที่ส่งคืนสินค้า
                                                           6.  กรอกรายละเอียดเลขที่/วันที่ใบกำกับภาษี(ใบลดหนี้) ที่ทางผู้ขายสินค้าส่งมาให้ รวมถึงทำการ
                                                                เลือกประเภทใบกำกับภาษี(ใบลดหนี้) ด้วย
                                                           7.  เมื่อได้ทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วจะปรากฏรายการตามรูป

                                                                                                 8.  เมื่อได้ทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วจะปรากฏรายการตามรูป
                                                                                                 9.  ทำการตรวจสอบรายการที่พิมพ์ หากผิดก็ทำการแก้ไขได้ทันที
                                                                                                       - หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กดลบบรรทัดสินค้า
                                                                                                       - หากต้องการเพิ่มหรือต้องการแทรกรายการสินค้าก็ให้กด
                                                                                                         แทรกบรรทัดสินค้า และทำการเพิ่มรายการได้ทันที
                                                                                               10.  ทำการเลือกประเภทใบลดหนี้ ว่าเป็นการลดหนี้ประเภทใด
                                                                                                        - แบบส่งคืนสินค้า
                                                                                                        - แบบลดราคาสินค้า
                                                                                                        - แบบเพิ่มราคาสินค้า
                                                                                                       กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
                                                                                               11. เครื่องจะแสดงเลขที่เอกสารขึ้นมาให้
                                                                                               12. ทำการสั่งพิมพ์งาน

 

 

กรณีทำการแก้ไขใบส่งคืนสินค้าฉบับเดิม

  1.  เลือกหรือพิมพ์ เลขที่ใบส่งคืนสินค้าที่ต้องการทำการแก้ไข ในช่องเลขที่เอกสาร
  2.  กดแก้ไข เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล
  3.  ทำการแก้ไขรายการที่ผิด
       หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กดลบบรรทัดสินค้า หรือ
       หากต้องการเพิ่มรายการสินค้าก็ให้กดแทรกบรรทัดสินค้า
  4.  กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กรณีทำการยกเลิกใบส่งคืนสินค้าฉบับเดิม

  1.  เลือกหรือพิมพ์ เลขที่ใบส่งคืนสินค้าที่ต้องการทำการยกเลิก ในช่องเลขที่เอกสาร
  2.  กดยกเลิก เครื่องจะถามว่าต้องการให้ยกเลิกเอกสาร เลขที่ดังกล่าวหรือไม่
       หากใช่กดYes หากไม่ต้องการยกเลิก กด No
  3.  กด yes เครื่องจะแจ้งว่าเอกสารเลขที่นั้นได้ทำการยกเลิกแล้ว

 

 


 

*** เลขที่ใบส่งคืนสินค้าที่ได้ทำการยกเลิกแล้วจะไม่สามารถจำการแก้ไขกลับไปได้อีก
      ดังนั้นต้องให้แน่ใจว่าเลขที่เอกสารใบนั้นๆต้องการยกเลิกจริงๆ

 

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
การจัดทำใบส่งคืนสินค้า