เมื่อได้ทำการออกเอกสารใบวางบิล สามารถทำการตรวจเช็คได้ว่า ในแต่ละเดือนมีรายการใด
                                                               ได้มีการวางบิลไปเท่าไหร่ โดยลูกหนี้รายใด ยอดเท่าไหร่ และรายการใดบ้างที่ยังไม่วางบิล
                                                               เพื่อสามารถเตรียมเอกสารให้พร้อมในการเรียกเก็บเงินต่อไป โดยมีวิธีการเข้าไปดูข้อมูลได้ ดังนี้

                                                               1. เข้าเมนูจัดทำรายการระบบขาย
                                                               2. เลือกรายงานใบวางบิล จะปรากฏข้อมูลตามรูป
                                                               3. ทำการเลือกว่าต้องการรายงานในแบบไหน โดยหากต้องการรายงานแบบใด ให้ทำการคลิกเลือก
                                                                   ในปุ่มด้านหน้าของข้อมูลที่ต้องการได้ทันที และได้จัดแบ่งรายงานออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้
                                                                   เกิดความสะดวกในการนำข้อมูลมาใช้งาน โดยจะทำการอธิบายเป็นลำดับ ดังนี้


 

 


 

 

 

•  รายงานใบวางบิลทั้งหมด

 

รายงานนี้จะเป็นการดึงข้อมูลใบวางบิลทั้งหมดใน
แต่ละเดือนออกมาแสดงให้ โดยจัดเรียงตามเลขที่
เอกสารใบวางบิล ซึ่งในรายงานประเภทนี้สามารถ
เรียกดูได้ทั้งแบบยอดรวม หรือแสดงรายละเอียด
ด้วยว่ามีเอกสารใดบ้างที่มีนำมาจัดทำรายการใบ
วางบิลใบนั้นๆ (โดยคลิกเลือกรายงานลูกหนี้ทั้งหมด
/ รายงานเฉพาะยอดรวม )

ตัวอย่าง รายงานใบวางบิล แบบลูกหนี้ทั้งหมด/
             แบบรายงานเฉพาะยอดรวม

 

 

 

 

 

•  ตัวอย่าง รายงานใบบิล/ลูกหนี้ทั้งหมด
              /รายงานทั้งรายละเอียด

 

 •  รายงานใบวางบิลเฉพาะที่ยังมิได้จัดทำ

 

                                                                                                                             รายงานนี้จะเป็นการดึงข้อมูลเอกสารที่ยังไม่ได้มี
                                                                                                                             การจัดทำใบวางบิลทั้งหมดออกมาแสดงทั้งเอกสาร
                                                                                                                             ใบส่งสินค้า ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ จัดเรียงตามเลขที่
                                                                                                                             เอกสาร (โดยคลิกเลือกรายงานลูกหนี้ทั้งหมด/
                                                                                                                             รายงานเฉพาะที่ยังไม่จัดทำ )

 

                                                                                                                             •  ตัวอย่าง รายงานใบวางบิล แบบลูกหนี้ทั้งหมด
                                                                                                                                              /เฉพาะที่ยังไม่ได้จัดทำ

 

•  รายงานใบวางบิลทั้งหมด เฉพาะลูกหนี้

รายงานนี้จะเป็นการดึงข้อมูลใบวางบิลทั้งหมดใน
แต่ละเดือนของลูกหนี้รายนั้นๆออกมาแสดงโดยจัด
เรียงตามเลขที่เอกสารใบวางบิล ซึ่งในรายงานประ
เภทนี้สามารถเรียกดูได้ทั้งแบบยอดรวม หรือแบบที่
แสดงรายละเอียดด้วยว่ามีเอกสารใดบ้างที่มีนำมา
จัดทำรายการใบวางบิลใบนั้นๆ (โดยคลิกเลือกราย
งานลูกหนี้เฉพาะราย / รายงานเฉพาะยอดรวม )

•  ตัวอย่าง รายงานใบวางบิล แบบลูกหนี้เฉพาะ
                ราย/แบบรายงานเฉพาะยอดรวม

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
รายงานใบวางบิล