เป็นรายงานที่แสดงยอดเครดิตของลูกหนี้การค้าในแต่ละรายว่าลูกหนี้รายนั้นๆ มียอดที่ค้างชำระอยู่เท่าใด ระยะเวลาที่ค้างชำระในแต่ละเดือน   เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ และด้วยรายการใดบ้าง เพื่อสามารถทำการตรวจสอบเตรียมยอดเพื่อจ่ายชำระต่อไป โดยในรายงานนี้สามารถดูได้ทั้งแบบรวม
  ลูกหนี้ทั้งหมด หรือเลือกดูลูกหนี้ได้เฉพาะราย โดยทำการคลิกเลือกด้านหน้าของรายงานที่ต้องการดู

                                                                                    โดยมีวิธีการจัดทำ ดังต่อไปนี้

                                                                                   1.  คลิก เลือก จัดทำรายการ

                                                                                   2.  คลิกเลือกระบบขาย

                                                                                   3.  คลิก เลือก รายงานสถานะลูกหนี้ จะปรากฏข้อมูลตามรูป

                                                                                   4.  สามารถเลือกดูได้ว่าต้องการดูแบบสรุปยอด หรือแสดงทั้งรายละเอียด
                                                                                        หรือเลือกดูเฉพาะลูกหนี้รายนั้นๆ


   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
รายงานสถานะลูกหนี้