ระบบ AutoPriceSoft ได้มีการจัดทำรายงานแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละ PartNo หรือแต่ละตัวสินค้าเพื่อสามารถตรวดสอบ
  ดูได้ว่า รายการสินค้ารายการนั้นๆ ได้มีการซื้อ ขาย ส่งคืน หรือรับคืน ให้ใคร อย่างไร และจำนวนเท่าไหร่บ้าง โดยระบบจะแสดงทั้งเลขที่เอกสาร
  และราคา เพื่อแสดงถึงที่มาของรายการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

                                                                        โดยมีวิธีการดูรายงายอดซื้อ-ยอดขายสินค้า ดังต่อไปนี้
                                                                       
1.  คลิก เลือก จัดทำรายการ คลิกเลือกระบบสินค้าคงคลัง                                                                         2.  คลิก เลือก รายงานยอดซื้อ-ยอดขายสินค้า
                                                                        3.  กำหนดวันที่ ต้องการดู หากไม่กำหนด จะถือเอาเดือนปัจจุบันแสดง
                                                                        4.  เลือกยี่ห้อ ว่าสินค้านั้นเป็นยี่ห้อใด โดยการกด F1 F2 . . . . ตามที่ได้กำหนดไว้
                                                                        5.  เลือก หรือพิมพ์รหัสสินค้าที่ต้องการดู
                                                                        6.  เลือกว่าต้องการดูรายงานการสั่งซื้อ รายงานการรับสินค้า รายงานการขาย ส่งคืน
                                                                             หรือรับคืน โดยใช้วิธีการ กดเลือกหน้าของประเภทรายงานที่ต้องการดู
                                                                             รายงานจะปรากฏออกมาดังรูป
                                                                                                                                    7.  สามารถสั่งย้ายข้อมูลไปยัง Excel
                                                                                                                                         เพื่อทำการสั่งพิมพ์ได้ทันที

 

                                                                                                                                              


   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
รายงานยอดซื้อ-ยอดขายสินค้า