1. เลือก จัดทำรายการ
                                                           2. เลือกระบบขาย
                                                           3. คลิก เลือก ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี
                                                           4. กดเริ่มใหม่ เพื่อจัดทำใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษ ฉบับใหม่                                                            5. กรณีเป็นรายการที่เคยมีการออกใบเสนอราคาไปแล้ว
                                                               - ทำการเลือกจากเลขที่ใบเสนอราคา  รายการตามใบเสนอราคาใบที่เลือกจะแสดงออกมา                                                                - หากรายการมีการแก้ไขให้ทำการแก้ไขให้ครบ
                                                               - ทำการกดบันทึกรายการ

                                                           กรณีเป็นการจัดทำใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าโดยไม่เคยออกใบเสนอราคา

                                                                                                  6. กดเลือกรหัสลูกหนี้ รายละเอียดผู้ซื้อสินค้าจะปรากฏทั้งชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
                                                                                                      ระยะเวลาเครดิต วันครบกำหนดชำระ รวมถึงบริษัทขนส่งสินค้าที่ทำ
                                                                                                      การส่งสินค้าให้ผู้ขายสินค้ารายนั้นๆ (โดยการกำหนดรายละเอียดของ
                                                                                                      ลูกหนี้ได้กล่าวถึงเอาไว้แล้วในหัวข้อการเพิ่มรหัสลูกหนี้/เจ้าหนี้)
                                                                                                  7. พิมพ์รหัสสินค้า หรือเลือกรายการสินค้า จำนวนหน่วย ราคาขายและ
                                                                                                      ส่วนลดการค้า เมื่อพิมพ์เสร็จในแต่ละรายการกด Enter หรือใช้ปุ่ม
                                                                                                      ลูกศรเพื่อเลื่อน หรือใช้เมาส์กดเลื่อนไปตำแหน่งต่อไป
                                                                                                     (โดยส่วนลดสามารถพิมพ์ได้ทั้งยอดเงินบาท เปอร์เซ็นต์ หรือส่วนลดที่
                                                                                                      มากกว่า 1 ขั้นก็ได้)

                                                                                                      (สังเกต ช่องที่ได้ทำการเลือกเพื่อพิมพ์รายละเอียดจะเป็นแถบสีฟ้า)
                                                                                                  8. เมื่อได้ทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วจะปรากฏรายการตามรูป
                                                                                                  9. ทำการตรวจสอบรายการที่พิมพ์ หากผิดก็ทำการแก้ไขได้ทันที
                                                                                                       - หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กด ลบบรรทัดสินค้า
                                                                                                       - หากต้องการเพิ่มหรือต้องการแทรกรายการสินค้า็ให้กดแทรกบรรทัด
                                                                                                         สินค้า และทำการเพิ่มรายการได้ทันที
                                                                                                10.  กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
                                                                                                11. เครื่องจะแสดงเลขที่เอกสารขึ้นมาให้
                                                                                                12. ทำการสั่งพิมพ์งาน

     * * วิธีการค้นหารหัสสินค้า ทำได้หลายวิธี เลือกหมวดสินค้าเป็นยี่ห้อใด โดยการกด F1 F2 . . . ถึง F9 เช่น ISUZU กด F1 โดยดูได้จากส่วนบน
    ของโปรแกรมจะระบุ ว่าอยู่ในหมวดอะไหล่ ISUZU เป็นต้น และทำการเลือกค้นหาจาก

  - การพิมพ์รหัสสินค้าบางส่วน เช่น การค้นหา รหัสสินค้าที่ขึ้นต้นด้วย 148 ให้ทำการพิมพ์ 148 กด Enter ระบบแสดงรายการ รหัสสินค้าของ ISUZU
    ที่ขึ้นต้นด้วย 148. . . มาให้ทั้งหมด ใช้เม้าท์ กดเลือกรหัสสินค้าที่ต้องการได้ทันที

  - การพิมพ์รายการสินค้าบางส่วน เช่น การค้นหาอะไหล่ที่ขึ้นต้นด้วย คำว่า กรอง ทั้งหมด ให้ทำการพิมพ์ กรอง ตามด้วย ? กด Enter  ระบบแสดง
    รายการสินค้าของ ISUZU ที่ขึ้นต้นด้วย กรอง . . . มาให้ทั้งหมด ใช้เม้าท์ กดเลือกรายการสินค้าที่ต้องการได้ทันที

  - การเลือกจากหมวดชุดซ่อม หรือ หมวดชื่อย่อย ที่ได้ทำการจัดไว้แล้วใน เรื่องการจัดหมวดหมู่สินค้า เมื่อทำการเลือกหมวดที่ต้องการ รายการสินค้า
    จะแสดงขึ้นมาให้ ทำการเลือกรายการที่ต้องการขายได้ทันที

 *** ข้อสังเกต  หากทำการเลือกรายการสินค้าชนิดใดขึ้นมา รหัสอะไหล่ที่ใช้แทนกัน ทั้งอะไหล่ห้าง และ อะไหล่โรงงานที่สามารถใช้แทนกันได้ รวมทั้งราคาสินค้า จำนวนที่คงเหลือ และสถานที่จัดเก็บสินค้าจะแสดงขึ้นมา หากต้องการสินค้ารายการอื่นที่สามารถใช้ทดแทนกัน ให้ทำการคลิกเลือกรายการสินค้ารายการนั้น และรายการสินค้านั้นจะปรากฏขึ้นแทนรายการเดิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีทำการแก้ไขใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าฉบับเดิม

  1.  เลือกหรือพิมพ์ เลขที่ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าที่ต้องการทำการแก้ไข ในช่องเลขที่ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
  2.  กดแก้ไข เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล
  3.  ทำการแก้ไขรายการที่ผิด
       หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กดลบบรรทัดสินค้า หรือ
       หากต้องการเพิ่มรายการสินค้าก็ให้กดแทรกบรรทัดสินค้า
  4.  กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กรณีทำการยกเลิกใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าฉบับเดิม

  1.  เลือกหรือพิมพ์ เลขที่ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าที่ต้องการทำการยกเลิก ในช่องเลขที่ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
  2.  กดยกเลิก เครื่องจะถามว่าต้องการให้ยกเลิกเอกสาร เลขที่ดังกล่าวหรือไม่ หากใช่กดYes หากไม่ต้องการยกเลิก กด No
  3.   กด yes เครื่องจะแจ้งว่าเอกสารเลขที่นั้นได้ทำการยกเลิกแล้ว

 

 


*** เลขที่ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าที่ได้ทำการยกเลิกแล้วจะไม่สามารถจำการแก้ไขกลับไปได้อีก
      ดังนั้นต้องให้แน่ใจว่าเลขที่เอกสารใบนั้นๆต้องการยกเลิกจริงๆ

 

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME


    รายการที่มีเพิ่มเข้ามาในการจัดทำเอกสารปรกติ เพื่อให้ความสะดวกในการจัดทำเอกสาร คือ
    •  เลือกเครื่องพิมพ์ ระบบสามารถทำการเลือกเครื่องพิมพ์ได้ว่าเอกสารใบนี้ต้องการให้ทำการออกเครื่อง พิมพ์เครื่องใด โดยทำการ        กดเลือก เครื่อง1 หรือ เครื่อง2 โดยปรกติจะถูกกำหนดไว้ที่เครื่องที่1 เสมอ

    •  การเลือกภาษา ระบบสามารถทำการเลือกว่าต้องการพิมพ์รายการเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยทำการกดเลือก อังกฤษ        หรือไทย

    •  การกำหนดข้อมูลที่ต้องการให้พิมพ์ในแต่ละใบ

        •  P คือ ต้องการให้พิมพ์ รหัสสินค้าหรือไม่ หากต้องการให้พิมพ์ กด / ที่หน้า P
       
•  M คือ ต้องการให้พิมพ์รุ่นของสินค้าหรือไม่ หากต้องการให้พิมพ์ กด / ที่หน้า M
        
•  D คือ ต้องการให้พิมพ์ส่วนลดของสินค้าหรือไม่ หากต้องการให้พิมพ์ กด / ที่หน้า D
        
•  SD คือ ต้องการให้ทำการบันทึกส่วนลดของสินค้าหรือไม่หากต้องการให้กด / ที่หน้า SD

   •  การเรียงลำดับรายการสินค้า ว่าต้องการให้เรียงในรูปแบบใด เรียงตามรหัสสินค้า หรือเรียงตามชื่ออักษรของสินค้า

การจัดทำใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี