เมื่อออกใบสั่งซื้อสินค้าในแต่ละเดือน  สามารถทำการตรวจเช็คได้ว่าในแต่ละเดือน ได้มีการ
                                                                      สั่งซื้อสินค้าไปเท่าไหร่ รายการใดบ้างที่ยังไม่รับสินค้าซึ่งจะเป็นการช่วยในการสรุปยอด เพื่อ
                                                                      สามารถให้ในการวิเคราะห์การสั่งซื้อต่อไป โดยมีวิธีการเข้าไปดูข้อมูลได้ ดังนี้

                                                                     1. เข้าเมนูจัดทำรายการระบบจัดซื้อ
                                                                     2. เลือกรายงานใบสั่งซื้อสินค้าี จะปรากฏข้อมูลตามรูป
                                                                     3. ทำการเลือกว่าต้องการรายงานในแบบไหน โดยหากต้องการรายงานแบบใด ให้ทำการคลิก
                                                                        เลือกในปุ่มด้านหน้าของข้อมูลที่ต้องการได้ทันที และได้จัดแบ่งรายงานออกเป็นประเภทต่างๆ
                                                                        เพื่อให้สะดวกในการนำข้อมูลมาใช้งาน โดยจะทำการอธิบายเป็นลำดับ ดังนี้


 


 

 

 

•  รายงานใบสั่งซื้อสินค้าีทั้งหมด

 

                                                                                                                                                                                                      ในรายงานนี้จะเป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดที่มีการ
                                                                                                                                    ออกใบจัดซื้อสินค้าในแต่ละเดือนออกมาแสดง
                                                                                                                                    ให้ โดยจัดเรียงตามเลขที่เอกสาร ในรายงานนี้
                                                                                                                                    จะไม่ดูว่าได้มีการรับสินค้าไปแล้วหรือไม่ แต่ดู
                                                                                                                                    เพียงว่าได้มีการออกเอกสารใบจัดซื้อสินค้า
                                                                                                                                    ในรายงานประเภทนี้สามารถเรียกดูได้ทั้งแบบ
                                                                                                                                    เฉพาะยอดรวมหรือแสดงรายละเอียดสินค้าด้วย
                                                                                                                                    ว่ามีรายการสินค้ารายการใดบ้าง (โดยคลิกเลือก
                                                                                                                                    รายงานเจ้าหนี้ทั้งหมด / ใบจัดซื้อสินค้าทั้งหมด
                                                                                                                               •  ตัวอย่าง รายงานการจัดซื้อสินค้าแบบรวม
                                                                                                                                   ทั้งหมด / แบบยอดรวม

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                •  ตัวอย่าง รายงานการจัดซื้อสินค้า แบบรวม
                                       
                                                                                             ทั้งหมด / แบบแสดงรายละเอียด

 

 

•  รายงานใบจัดซื้อสินค้าที่ได้รับสินค้าแล้ว

 ในรายงานนี้จะเป็นการดึงข้อมูลทั้งหมด ที่มีการออก
 ใบจัดซื้อสินค้าในแต่ละเดือนออกมาแสดงให้โดยจัด
 เรียงตามเลขที่เอกสาร ในรายงานนี้จะดูว่ารายการใด
 บ้างได้มีการรับสินค้าไปแล้ว เลือกดูได้ทั้งแบบเฉพาะ
 ยอดรวม หรือแบบที่แสดงรายละเอียดสินค้าด้วยว่ามี
 รายการสินค้ารายการใดบ้าง(โดยคลิกเลือกรายงาน
 เจ้าหนี้ทั้งหมด/ใบจัดซื้อสินค้าที่ได้รับสินค้าแล้ว


•  ตัวอย่าง รายงานการจัดซื้อสินค้าแบบรายการ
    จัดซื้อที่ได้รับแล้ว / แบบยอดรวม

 

 

 

•  ตัวอย่าง รายงานการจัดซื้อสินค้าแบบรวมทั้ง
   หมด / แบบแสดงรายละเอียด

 

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
รายงานใบสั่งซื้อสินค้า