เมื่อได้ทำการออกเอกสารใบลดหนี้ สามารถทำการตรวจเช็คได้ว่า ในแต่ละเดือนมีสินค้ารายการใด
                                                               ได้มีการลดหนี้ไปเท่าไหร่ มีการรับคืนสินค้าไปเท่าไหร่ โดยลูกหนี้รายใด ยอดเท่าไหร่ ซึ่งจะเป็นการ
                                                               ช่วยในการสรุปยอด เพื่อสามารถให้ในการวิเคราะห์การขายต่อไป
                                                               โดยมีวิธีการเข้าไปดูข้อมูลได้ดังนี้
                                                               1. เข้าเมนูจัดทำรายการระบบขาย
                                                               2. เลือกรายงานใบลดหนี้ จะปรากฏข้อมูลตามรูป
                                                               3. ทำการเลือกว่าต้องการรายงานในแบบไหน โดยหากต้องการรายงานแบบใด ให้ทำการคลิกเลือก
                                                                   ในปุ่มด้านหน้าของข้อมูลที่ต้องการได้ทันที และได้จัดแบ่งรายงานออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้
                                                                   เกิดความสะดวกในการนำข้อมูลมาใช้งาน โดยจะทำการอธิบายเป็นลำดับ ดังนี้


 


 

 

 

•  รายงานใบลดหนี้/ใบรับคืนสินค้าทั้งหมด

                                                                                                                          ในรายงานนี้เป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดที่มีการออก
                                                                                                                          เอกสารใบลดหนี้ในแต่ละเดือนออกมาแสดง โดย
                                                                                                                          จัดเรียงตามเลขที่เอกสาร ซึ่งในรายงานประเภทนี้
                                                                                                                          สามารถเรียกดูได้ทั้งแบบลดหนี้เฉพาะรับคืนสินค้า
                                                                                                                          หรือลดหนี้โดยการลดราคาสินค้า หรือรวมทั้งหมด
                                                                                                                          เลือกได้ทั้งแบบยอดรวม หรือแบบแสดงรายละเอียด
                                                                                                                          สินค้าด้วยว่ามีรายการสินค้ารายการใดบ้าง
                                                                                                                          (โดยเลือก รายงานลูกหนี้ทั้งหมด/เฉพาะยอดรวม/
                                                                                                                           ลดหนี้แบบใด )

                                                                                                                           •  ตัวอย่าง รายงานใบลดหนี้ี/ลูกหนี้ทั้งหมด
                                                               
                                                               /รายงานเฉพาะยอดรวม

 

 

 

 

 

                                                                                                                               •  ตัวอย่าง รายงานใบลดหนี้ี/ลูกหนี้ทั้งหมด
                                                               
                                                               /รายงานทั้งรายละเอียด

•  รายงานใบลดหนี้ สำหรับลูกหนี้เฉพาะราย

 

เป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดที่มีการออกใบลดหนี้ในแต่ละเดือน
ของลูกหนี้รายนั้นๆมาแสดงโดยจัด เรียงตามเลขที่เอกสาร
ในรายงานนี้สามารถเรียกดูได้ ทั้งแบบลดหนี้เฉพาะรับคืน
สินค้า หรือลดหนี้โดยการลดราคาสินค้า หรือรวมทั้งหมด
และเลือกได้ทั้งแบบยอดรวม หรือแบบที่แสดงรายละเอียด
สินค้าด้วยว่ามีรายการสินค้ารายการใดบ้าง (โดยคลิกเลือก
รายงานลูกหนี้เฉพาะราย/ รายงานเฉพาะยอดรวม/ ลดหน
ี้แบบใด)

•  ตัวอย่าง รายงานใบลดหนี้ แบบลูกหนี้เฉพาะราย/
    ลดหนี้ทั้งหมด / แบบรายงานเฉพาะยอดรวม

 

 

 

 

 

•  ตัวอย่าง รายงานใบลดหนี้แบบลูกหนี้เฉพาะราย/
   ลดหนี้ทั้งหมด/แบบรายงานทั้งรายละเอียดสินค้า

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
รายงานใบลดหนี้/ใบรับคืนสินค้า