เมื่อได้ทำการออกเอกสารใบส่งคืนสินค้าีไปแล้ว สามารถทำการตรวจเช็คได้ว่า ในแต่ละเดือนได้มี
                                                               การออกเอกสารส่งคืนสินค้ารายการใดบ้าง ยอดเท่าไหร่ เนื่องจากเหตุใด และให้ลูกหนี้รายใดที่ได้
                                                               ซึ่งเป็นการช่วยในการสรุปยอดเพื่อสามารถใช้ในการวิเคราะห์การขายได้
                                                               โดยมีวิธีการเข้าไปดูข้อมูลได้ ดังนี้

                                                               1. เข้าเมนูจัดทำรายการ ระบบจัดซื้อ
                                                               2. เลือกรายงานใบส่งคืนสินค้าี จะปรากฏข้อมูลตามรูป
                                                               3. ทำการเลือกว่าต้องการรายงานในแบบไหน โดยหากต้องการรายงานแบบใด ให้ทำการคลิกเลือก
                                                                   ในปุ่มด้านหน้าของข้อมูลที่ต้องการได้ทันที และได้จัดแบ่งรายงานออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้
                                                                   สะดวกในการนำข้อมูลมาใช้งาน โดยจะทำการอธิบายเป็นลำดับ ดังนี้


 


 

 

•  รายงานการออกใบส่งคืนสินค้าีทั้งหมด

 

 

                                                                                                                                  ในรายงานนี้จะเป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดที่มีการ
                                                                                                                                  ออกเอกสารใบส่งคืนสินค้าีทั้งหมดในแต่ละเดือน
                                                                                                                                  ออกมาแสดง โดยจัดเรียงตามเลขที่เอกสาร ซึ่ง
                                                                                                                                  ในรายงานประเภทนี้ สามารถเรียกดูได้ทั้งแบบ
                                                                                                                                  เฉพาะยอดรวมหรือแสดงรายละเอียดสินค้าด้วย
                                                                                                                                  ว่ามีรายการสินค้ารายการใดบ้าง (โดยเลือกราย
                                                                                                                                  งานเจ้าหนี้ทั้งหมด/รายงานเฉพาะยอดรวม)
                                                                                                                                

                                                                                                                                 •  ตัวอย่าง รายงานใบส่งคืนสินค้าทั้งหมด
                                                               
                                                                      / รายงานเฉพาะยอดรวม

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 •  ตัวอย่าง รายงานใบส่งคืนสินค้าทั้งหมด
                                                               
                                                                     / รายงานทั้งรายละเอียด


  •  รายงานใบส่งคืนสินค้าเฉพาะเจ้าหนี้

 

  เป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดที่ส่งคืนสินค้าเฉพาะเจ้า
  หนี้รายนั้นๆ โดยสามารถเรียกดูได้ทั้งแบบเฉพาะ
  ยอดรวม หรือแบบที่แสดงรายละเอียดสินค้า
  (โดยคลิกเลือกรายงานเจ้าหนี้ทั้งหมด/เฉพาะ
    ยอดรวม)


 •  ตัวอย่าง รายงานการส่งคืนสินค้า แบบ
     เฉพาะเจ้าหนี้ / แบบยอดรวม

 

 


 

 

 

 

 •  ตัวอย่าง รายงานการส่งคืนสินค้า แบบ
     เฉพาะเจ้าหนี้ / แบบแสดงรายละเอียด

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
รายงานใบส่งคืนสินค้า