การจัดเก็บสินค้าคงคลังในระบบจะทำการจัดแบ่งสินค้าออกเป็น 2 ประเภท คือ
  •  สินค้าที่เป็นอะไหล่ห้าง คือ สินค้ามาตรฐานตาม Pricelist ของแต่ละยี่ห้อ เช่น ISUZU,  HONDA, TOYOTA, BANZ ฯลฯ
  •  สินค้าที่เป็นอะไหล่โรงงาน คือ สินค้าเป็นสินค้ามีลักษณะเทียบเคียงอะไหล่ห้าง สามารถใช้ทดแทนสินค้าที่เป็นอะไหล่ห้างได้ ซึ่งจะสามารถ
     แบ่งย่อยออกเป็นยี่ห้อต่าง ๆ

                                                                                   โดยมีวิธีการเพิ่มรายละเอียดสินค้าดังต่อไปนี้
                                                                                  
1.  คลิก เลือก จัดทำรายการ คลิกเลือกระบบสินค้าคงคลัง                                                                                    2.  คลิก เลือก อะไหล่ห้าง หรืออะไหล่โรงงาน
                                                                                   3.  คลิก เลือก รายละเอียด จะปรากฏข้อมูลตามรูป
                                                                                   4.  กด เพิ่มข้อมูล เพื่อทำการเพิ่มรหัสสินค้ารายใหม่
                                                                                   5.  กรอกรหัสสินค้า และรายละเอียด ชื่อสินค้า รายละเอียดสินค้า รุ่นของสินค้า
                                                                                        ชื่อหน่วย จุดสูงสุด และจุดต่ำสุดที่ควรเก็บในสต๊อก
                                                                                   6.  หากเป็นการบันทึกอะไหล่โรงงานจะมีส่วนของยี่ห้อของสินค้าว่าเป็นสินค้า
                                                                                        ยี่ห้อใดเพิ่มเข้ามา เพราะสินค้าในแบบเดียวกันอาจมีหลายยี่ห้อ เพื่อสะดวก
                                                                                        ในการค้นหายี่ห้อสินค้า และ Code สินค้าให้กรอกเป็นรายการเดียวกัน
                                                                                   7.  รหัสอะไหล่(ร้าน) จะใช้ในลักษณะเป็นชื่อย่อเพื่อทำให้เวลาพิมพ์ค้นหาทำได้ง่าย
                                                                                        เช่น ประเก็นรุ่น FV/FX อาจพิมพ์ว่า ปก. FV/FX ก็ได้
                                                                                                                                  8.  หากสินค้านั้นต้องการดูรายการเคลื่อนไหว                                                                                                                                        ว่าในแต่ละเดือนมีจำนวนเคลื่อนไหวเท่าไหร่
                                                                                                                                       เพื่อใช้ในการวิเคราะห์รายการสั่งซื้อหรือราย
                                                                                                                                       การที่ควรจัดเก็บต่อไป
                                                                                                                                       ก็ให้คลิก / หน้าจัดทำรายงานเคลื่อนไหว
                                                                                                                                  9.  ราคาซื้อราคาขายรวมทั้งส่วนลดจะเป็นราคา
                                                                                                                                       มาตรฐานที่ทางร้านจะทำการซื้อขายทั่วไป
                                                                                                                                       หรือราคาตาม Pricelist แต่ส่วนลดที่ลูกค้า
                                                                                                                                       แต่ละรายมีส่วนลดไม่เท่ากันนั้น เมื่อทำการ
                                                                                                                                       ออกเอกสารเพื่อขายสินค้าระบบจะทำการ
                                                                                                                                       บันทึกส่วนลด แยกตามสินค้าแยกลูกค้า                                                                                                                                        และหากทำการขายสินค้าชนิดเดิมให้ลูกค้า
                                                                                                                                       รายเดิมส่วนลดที่เคยบันทึกไว้แล้วจะแสดง
                                                                                                                                       แต่ หากเป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยมีการซื้อขาย
                                                                                                                                       สินค้าเบอร์นี้เลย ราคาและส่วนลดจะแสดง
                                                                                                                                       ตามราคาตามที่บันทึกในรายละเอียดสินค้า
                                                                                                                                 10. ส่วนเบอร์แทน จะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ
                                                                                                                                       ในส่วนของเบอร์แทน ที่เป็นอะไหล่ห้างและ
                                                                                                                                       เบอร์แทนที่เป็นอะไหล่โรงงาน เมื่อทราบว่า
                                                                                                                                       รหัสสินค้ารหัสใดใช้แทนกันได้ก็ให้ทำการ
                                                                                                                                       พิมพ์เพิ่มเข้าไป                                                                                                                                  11. กดบันทึกหลังจากที่ทำการกรอกข้อมูลเสร็จ


*** วิธีเพิ่มหรือแก้ไขรหัสสินค้าโดยวิธีลัด
      ในการจัดทำเอกสารใบส่งสินค้า หรือ ใบรับสินค้า จะมีรายละเอียดตามรูปปรากฏ สามารถดับเบิ้ลคลิ๊กที่รหัสอะไหล่ เพื่อเข้าไปเพิ่มรายละเอียด
      สินค้า ตามหัวข้อที่ 4 ได้ทันที

 

 

 

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
การเพิ่มรหัสสินค้า