กรณีที่รัฐมีนโยบายให้เปลี่ยนระบบการคิดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น จากอัตรา 7% เปลี่ยนเป็น 10% ทำให้การคำนวณเอกสาร ตลอดจน
  การจัดทำเอกสารแต่ละประเภทชุดใหม่ๆ ต้องมีการจัดเปลี่ยนการคำนวณใหม่   ในระบบก็ได้ทำการสร้างเมนูเพิ่มขึ้นเพื่อให้ง่าย และรวดเร็วในการ
 จัดเปลี่ยนและการจัดทำเอกสาร การเปลี่ยนแปลงรายการในครั้งนี้ จะทำให้การจัดทำเอกสารชุดใหม่แก้ไขยอดภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นยอด ตาม% หลัง
 จากที่เปลี่ยนแปลง

                                                                                    โดยมีวิธีการเปลี่ยนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังต่อไปนี้

                                                                                    •  เข้าเมนู การติดตั้งระบบ

                                                                                    •  เข้าเมนู เปลี่ยนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะปรากฏข้อมูล ดังรูป

                                                                                    •  ให้ทำการเปลี่ยนภาษีโดยการกรอก รายการภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่เข้าไปแทน

                                                                                    •  กด ถูกต้อง เครื่องจะทำการเปลี่ยนแปลงให้ทันที

                                                                                    

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
การเปลี่ยนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม