เมื่อได้ทำการออกเอกสารใบส่งสินค้า/กำกับภาษีไปแล้ว สามารถทำการตรวจเช็คได้ว่า ในแต่ละ
                                                               เดือนมีสินค้ารายการใด ได้มีการออกเอกสารไปเท่าไหร่ ลูกหนี้ในแต่ละราย ได้ทำการออกเอกสาร
                                                               แต่ละเดือนยอดเท่าไหร่ ซึ่งเป็นการช่วยในการสรุปยอดเพื่อสามารถใช้ในการวิเคราะห์การขายได้
                                                               โดยมีวิธีการเข้าไปดูข้อมูลได้ ดังนี้

                                                               1. เข้าเมนูจัดทำรายการระบบขาย
                                                               2. เลือกรายงานใบส่งสินค้า/กำกับภาษี จะปรากฏข้อมูลตามรูป
                                                               3. ทำการเลือกว่าต้องการรายงานในแบบไหน โดยหากต้องการรายงานแบบใด ให้ทำการคลิกเลือก
                                                                   ในปุ่มด้านหน้าของข้อมูลที่ต้องการได้ทันที และได้จัดแบ่งรายงานออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้
                                                                   สะดวกในการนำข้อมูลมาใช้งาน โดยจะทำการอธิบายเป็นลำดับ ดังนี้


 


 

 

•  รายงานใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีทั้งหมด

 

 

                                                                                                                               ในรายงานนี้จะเป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดที่มีการ
                                                                                                                               ออกเอกสารใบส่งสินค้า/กำกับภาษีทั้งหมดใน
                                                                                                                               แต่ละเดือนออกมาแสดง โดยจัดเรียงตามเลขที่
                                                                                                                               เอกสาร ซึ่งในรายงานประเภทนี้สามารถเรียกดู
                                                                                                                               ได้ทั้งแบบเฉพาะยอดรวมหรือแสดงรายละเอียด
                                                                                                                               สินค้าด้วยว่ามีรายการสินค้ารายการใดบ้าง
                                                                                                                               (โดยเลือกรายงานลูกหนี้ทั้งหมด/รายงานเฉพาะ
                                                                                                                                 ยอดรวม )

 

                                                                                                                               •  ตัวอย่าง รายงานใบส่งสินค้า/กำกับภาษี
                                                               
                                                                   ลูกหนี้ทั้งหมด/รายงานเฉพาะยอดรวม

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               •  ตัวอย่าง รายงานใบส่งสินค้า/กำกับภาษี
                                                               
                                                                   ลูกหนี้ทั้งหมด/รายงานทั้งรายละเอียด

•  รายงานใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีลูกหนี้เฉพาะราย

ในรายงานนี้จะเป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดที่มีการออกเอกสาร
ใบส่งสินค้า/กำกับภาษีทั้งหมดของลูกหนี้รายนั้นๆในแต่ละ
เดือนออกมาแสดงให้ โดยจัดเรียงตามเลขที่เอกสาร ซึ่งใน
รายงานประเภทนี้สามารถเรียงดูได้ทั้งแบบเฉพาะยอดรวม
หรือแบบที่แสดงรายละเอียดสินค้าด้วยว่ามีรายการสินค้า
รายการใดบ้าง (โดยคลิกเลือก รายงานลูกหนี้เฉพาะราย /
รายงานเฉพาะยอดรวม )

 

•  ตัวอย่าง รายงานใบส่งสินค้า/กำกับภาษี แบบลูกหนี้
   เฉพาะราย/แบบรายงานเฉพาะยอดรวม

 

 

 

 

 

•  ตัวอย่าง รายงานใบส่งสินค้า/กำกับภาษี แบบลูกหนี้
   เฉพาะราย / แบบรายงานทั้งรายละเอียดสินค้า

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
รายงานใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี