1.  เลือก จัดทำรายการ
                                                               2.  เลือกระบบจัดซื้อ
                                                               3.  เลือก ใบค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะปรากฏหน้าจอตามรูป
                                                               4.  กดเริ่มใหม่ เพื่อทำการจัดทำใบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฉบับใหม่
                                                               5.  กดเลือกรหัสเจ้าหนี้ รายละเอียดผู้ขายสินค้าจะปรากฏออกมา ทั้งชื่อ ที่อยู่ วันที่ครบกำหนด
                                                                    ของผู้ขายสินค้ารายนั้นๆ
                                                               6.  กรอกรายละเอียดเลขที่/วันที่ใบกำกับภาษี ที่ทางผู้ขายสินค้าส่งมาให้ รวมถึงทำการเลือก
                                                                    ประเภทใบกำกับภาษีด้วย
                                                               7.  กดเลือกรหัสค่าใช้จ่ายจากรายการค่าใช้จ่าย จำนวน ราคา หากมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย
                                                                    ก็ให้ทำการระบุด้วยว่า หักที่เปอร์เซ็นต์ ( โปรดสังเกต รหัสรายการค่าใช้จ่ายนี้ จะเป็นรายการ
                                                                    แยกต่างหากจากรหัสสินค้า)

                                                                                                       8.  เมื่อได้ทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วจะปรากฏรายการตามรูป
                                                                                                       9.  ทำการตรวจสอบรายการที่พิมพ์ หากผิดก็ทำการแก้ไขได้ทันที
                                                                                                             - หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กดลบบรรทัดสินค้า
                                                                                                             - หากต้องการเพิ่มหรือต้องการแทรกรายการสินค้าก็ให้กด
                                                                                                               แทรกบรรทัดสินค้า และทำการเพิ่มรายการได้ทันที
                                                                                                     10.  กดบันทึก ระบบจะทำการแจ้งว่า ได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบ
                                                                                                            ร้อยแล้ว
                                                                                                     11.  เครื่องจะแสดงเลขที่เอกสารขึ้นมาให้
                                                                                                     12.  ทำการสั่งพิมพ์งาน

 

 

 

กรณีทำการแก้ไขใบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฉบับเดิม

  1.  เลือกหรือพิมพ์ เลขที่ใบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องการทำการแก้ไข ในช่องเลขที่เอกสาร
  2.  กดแก้ไข เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล
  3.  ทำการแก้ไขรายการที่ผิด
       หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กดลบบรรทัดสินค้า หรือ
       หากต้องการเพิ่มรายการสินค้าก็ให้กดแทรกบรรทัดสินค้า
  4.  กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กรณีทำการยกเลิกใบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฉบับเดิม

  1.  เลือกหรือพิมพ์ เลขที่ใบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องการทำการยกเลิก ในช่องเลขที่เอกสาร
  2.  กดยกเลิก เครื่องจะถามว่าต้องการให้ยกเลิกเอกสาร เลขที่ดังกล่าวหรือไม่
       หากใช่กดYes หากไม่ต้องการยกเลิก กด No
  3.  กด yes เครื่องจะแจ้งว่าเอกสารเลขที่นั้นได้ทำการยกเลิกแล้ว

 

 


 

*** เลขที่ใบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ได้ทำการยกเลิกแล้วจะไม่สามารถจำการแก้ไขกลับไปได้อีก
      ดังนั้นต้องให้แน่ใจว่าเลขที่เอกสารใบนั้นๆต้องการยกเลิกจริงๆ

 

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
การจัดทำใบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ