ระบบ AutoPrice ได้มีการจัดทำรายงานการเคลื่อนไหวสินค้าในแต่ละเดือน เพื่อสามารถใช้ในการตรวจสอบได้ว่าได้มีรายการสินค้าชนิดใดบ้าง
  มียอดหมุนเวียนสินค้าอย่างไร เพื่อสามารถใช้ในการตัดสินใจในการจัดเก็บสินค้าต่อไป ระบบจะไม่แสดงรายการออกมาหมดทุกรายการ   เนื่องจากจำนวนรายการสินค้าในแต่ละประเภทแต่ละยี่ห้อมีจำนวนมาก หากให้ทำการแสดงรายการทั้งหมด จะทำให้ผู้ใช้หาประโยชน์จากรายงานได้
  ไม่มากนัก จึงให้ทำการแสดงแต่เฉพาะรายการที่สินค้าที่แต่ละบริษัทต้องการ
  ส่วนรายการใดบ้างที่จะนำมาแสดงรายการนั้น หรือวิธีการกำหนดรายการที่จะนำมาแสดงรายการ ได้มีการอธิบายเอาไว้แล้วในหัวข้อการเพิ่มรหัสสินค้า

                                                                        โดยมีวิธีการเพิ่มรายละเอียดสินค้าดังต่อไปนี้
                                                                       
1.  คลิก เลือก จัดทำรายการ คลิกเลือกระบบสินค้าคงคลัง                                                                         2.  คลิก เลือก รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า
                                                                        3.  รายการทั้งหมดจะปรากฏให้ว่า สินค้าชิ้นนั้นๆ ได้สั่งซื้อสินค้า รับเข้า ส่งคืนสินค้า
                                                                             ออกใบเสนอราคา ทำการขาย รับคืนสินค้า รวมถึงยอดคงเหลือของสินค้าในชิ้นนั้นๆ
                                                                             ของแต่ละเดือนจะปรากฏออกมาดังรูป
                                                                       

 

                                                                                                                                                   หากรายการสินค้ารหัสใดต้องการ
                                                                                                                                                   ตรวจสอบข้อมูลว่ามีรายการเคลื่อน
                                                                                                                                                   ไหวอย่างไร ก็ให้ทำการดับเบิลคลิก
                                                                                                                                                   เพื่อเข้าไปดูรายการนั้นๆ เช่น ต้อง                                                                                                                                                    การตรวจสอบว่ารหัส1-1481002361
                                                                                                                                                   มีการขายให้ใครบ้าง ราคาเท่าไหร่
                                                                                                                                                   ก็ทำการดับเบิลคลิก ในช่องขายของ
                                                                                                                                                   รหัสสินค้าที่ต้องการดู ระบบจะแสดง
                                                                                                                                                   รายการขายทั้งหมดของรหัสสินค้า
                                                                                                                                                   นั้นๆ ขึ้นมา ตามรูป

 


   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า