ใบสั่งซื้อสินค้า เป็นเพียงเอกสารที่แสดงยืนยันการสั่งซื้อเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับสินค้าเข้าสต๊อก
                                                           หากต้องการรับสินค้าเข้าสต๊อกทันที ไม่จำเป็นต้องทำการออกเอกสารใบสั่งซื้อ สามารถข้ามขั้น
                                                           ตอนไปออกใบรับเข้าสินค้าได้ทันที
                                                           1.  เลือก จัดทำรายการ
                                                           2.  เลือกระบบจัดซื้อ
                                                           3.  เลือกใบสั่งซื้อสินค้า จะปรากฏหน้าจอตามรูป
                                                           4.  กดเริ่มใหม่ เพื่อทำการจัดทำใบสั่งซื้อสินค้าฉบับใหม่
                                                          
5.  กดเลือกรหัสเจ้าหนี้ รายละเอียดผู้ขายสินค้าจะปรากฏออกมา ทั้งที่อยู่ วันที่ครบกำหนด และระยะ
                                                                เวลาเครดิตของผู้ซื้อสินค้ารายนั้นๆ
                                                                                                 (โดยวิธีการกดเลือกเจ้าหนี้เหมือนกับการกดเลือกลูกหนี้ที่ได้กล่าวถึงไว้
                                                                                                 แล้วในในหัวข้อการเพิ่มรหัสลูกหนี้/เจ้าหนี้)
                                                                                            6.  พิมพ์รหัสสินค้า หรือเลือกรายการสินค้า จำนวนหน่วย ราคาขาย และ                                                                                                   ส่วนลดการค้า โดยเมื่อพิมพ์เสร็จในแต่ละรายการกด Enter ใช้ลูกศร
                                                                                                  หรือใช้เมาส์เลือก
                                                                                                 (สังเกตได้ว่าช่องที่ได้ทำการเลือกเพื่อพิมพ์รายละเอียดจะเป็นแถบสีฟ้า)
                                                                                             7. เมื่อได้ทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วจะปรากฏรายการตามรูป
                                                                                             8. ทำการตรวจสอบรายการที่พิมพ์ หากผิดก็ทำการแก้ไขได้ทันที
                                                                                                 - หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กด ลบบรรทัดสินค้า
                                                                                                 - หากต้องการเพิ่มหรือต้องการแทรกรายการสินค้าก็ให้กดแทรกบรรทัด
                                                                                                   สินค้าและทำการเพิ่มรายการได้ทันที
                                                                                            9.  กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
                                                                                           10. เครื่องจะแสดงเลขที่เอกสารขึ้นมาให้
                                                                                           11. ทำการสั่งพิมพ์งาน

 *** ข้อสังเกต  หากทำการเลือกรายการสินค้าชนิดใดขึ้นมา รหัสอะไหล่ที่ใช้แทนกัน ทั้งอะไหล่ห้าง และ อะไหล่โรงงานที่สามารถใช้แทนกันได้ รวมทั้งราคาสินค้า จำนวนที่คงเหลือ และสถานที่จัดเก็บสินค้าจะแสดงขึ้นมา หากต้องการสินค้ารายการอื่นที่สามารถใช้ทดแทนกัน ให้ทำการคลิกเลือกรายการสินค้ารายการนั้น และรายการสินค้านั้นจะปรากฏขึ้นแทนรายการเดิม

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีทำการแก้ไขใบสั่งซื้อสินค้าฉบับเดิม

  1.  เลือกหรือพิมพ์ เลขที่ใบสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการทำการแก้ไข ในช่องเลขที่เอกสาร
  2.  กดแก้ไข เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล
  3.  ทำการแก้ไขรายการที่ผิด
       หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กดลบบรรทัดสินค้า หรือ
       หากต้องการเพิ่มรายการสินค้าก็ให้กดแทรกบรรทัดสินค้า
  4.  กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กรณีทำการยกเลิกใบสั่งซื้อสินค้าฉบับเดิม

  1.  เลือกหรือพิมพ์ เลขที่ใบสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการทำการยกเลิก ในช่องเลขที่เอกสาร
  2.  กดยกเลิก เครื่องจะถามว่าต้องการให้ยกเลิกเอกสาร เลขที่ดังกล่าวหรือไม่ หากใช่กดYes
       หากไม่ต้องการยกเลิก กด No
  3.   กด yes เครื่องจะแจ้งว่าเอกสารเลขที่นั้นได้ทำการยกเลิกแล้ว

 

 

 


*** เลขที่ใบสั่งซื้อสินค้าที่ได้ทำการยกเลิกแล้วจะไม่สามารถจำการแก้ไขกลับไปได้อีก
      ดังนั้นต้องให้แน่ใจว่าเลขที่เอกสารใบนั้นๆต้องการยกเลิกจริงๆ

 

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME


    รายการที่มีเพิ่มเข้ามาในการจัดทำเอกสารปรกติ เพื่อให้ความสะดวกในการจัดทำเอกสาร คือ
    •  เลือกเครื่องพิมพ์ ระบบสามารถทำการเลือกเครื่องพิมพ์ได้ว่าเอกสารใบนี้ต้องการให้ทำการออกเครื่อง พิมพ์เครื่องใด โดยทำการ        กดเลือก เครื่อง1 หรือ เครื่อง2 โดยปรกติจะถูกกำหนดไว้ที่เครื่องที่1 เสมอ

    •  การเลือกภาษา ระบบสามารถทำการเลือกว่าต้องการพิมพ์รายการเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยทำการกดเลือก อังกฤษ        หรือไทย

    •  การกำหนดข้อมูลที่ต้องการให้พิมพ์ในแต่ละใบ

        •  P คือ ต้องการให้พิมพ์ รหัสสินค้าหรือไม่ หากต้องการให้พิมพ์ กด / ที่หน้า P
       
•  M คือ ต้องการให้พิมพ์รุ่นของสินค้าหรือไม่ หากต้องการให้พิมพ์ กด / ที่หน้า M
        
•  D คือ ต้องการให้พิมพ์ส่วนลดของสินค้าหรือไม่ หากต้องการให้พิมพ์ กด / ที่หน้า D
        
•  SD คือ ต้องการให้ทำการบันทึกส่วนลดของสินค้าหรือไม่หากต้องการให้กด / ที่หน้า SD

   •  การเรียงลำดับรายการสินค้า ว่าต้องการให้เรียงในรูปแบบใด เรียงตามรหัสสินค้า หรือเรียงตามชื่ออักษรของสินค้า

การจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า