เป็นรายงานที่แสดงยอดเครดิตของเจ้าหนี้การค้าในแต่ละรายว่าเจ้าหนี้รายนั้นๆ มียอดที่ค้างชำระอยู่เท่าใด ระยะเวลาที่ค้างชำระในแต่ละเดือน   เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ และด้วยรายการใดบ้าง เพื่อสามารถทำการตรวจสอบเตรียมยอดเพื่อจ่ายชำระต่อไป โดยในรายงานนี้สามารถดูได้ทั้งแบบรวม
  เจ้าหนี้ทั้งหมด หรือเลือกดูเจ้าหนี้ได้เฉพาะราย โดยทำการคลิกเลือกด้านหน้าของรายงานที่ต้องการดู

                                                                                    โดยมีวิธีการจัดทำ ดังต่อไปนี้

                                                                                   1.  คลิก เลือก จัดทำรายการ

                                                                                   2.  คลิกเลือกระบบจัดซื้อ

                                                                                   3.  คลิก เลือก รายงานสถานะเจ้าหนี้ จะปรากฏข้อมูลตามรูป

                                                                                   4.  สามารถเลือกดูได้ว่าต้องการดูแบบสรุปยอด หรือแสดงทั้งรายละเอียด
                                                                                        หรือเลือกดูเฉพาะเจ้าหนี้รายนั้นๆ


   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
รายงานสถานะเจ้าหนี้