ลักษณะของการออกใบเพิ่มหนี้เหมือนกับการออกใบลดหนี้ประเภทลดราคาสินค้า คือ  มีการส่งสินค้า
                                                           ให้ลูกค้า และทำการออกใบส่งสินค้า/กำกับภาษีเรียบร้อย แต่มีการแก้ไขราคาเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นกา้ร
                                                           คำนวนราคาคาผิด จึงต้องมีการออกใบเพิ่มหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม วิธีการจัดทำ
                                                           1.  คลิก เลือก จัดทำรายการ คลิก เลือก ระบบขาย
                                                           2.  คลิก เลือก ใบเพิ่มหนี้ จะปรากฏหน้าจอตามรูป
                                                           3.  กดเริ่มใหม่ เพื่อทำการจัดทำใบเพิ่มหนี้ฉบับใหม่
                                                           4.  เลือกเลขที่ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าที่ต้องการเพิ่มราคา รายละเอียดของใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
                                                                ตามเอกสารใบนั้นๆ จะแสดงออกมา
                                                            5.  เลือกรายการสินค้าที่ต้องการเพิ่มหนี้ โดยการกด รายการสินค้า

                                                                                        6.  เลือกเฉพาะรายการที่ต้องการแก้ไขราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น
                                                                                        7.  ระบุเหตุผลที่ต้องออกใบเพิ่มหนี้
                                                                                        8.  ทำการตรวจสอบรายการที่พิมพ์ หากผิดก็ทำการแก้ไข
                                                                                              - หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กดลบบรรทัดสินค้า
                                                                                              - หากต้องการเพิ่มรายการสินค้า ก็ให้กดแทรกบรรทัดสินค้า และทำการ
                                                                                                พิมพ์รายการที่ต้องการเพิ่ม
                                                                                        9.  กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
                                                                                       10. เครื่องจะแสดงเลขที่เอกสารขึ้นมาให้
                                                                                       11. สั่งพิมพ์งาน

 

 

กรณีทำการแก้ไขใบเพิ่มหนี้ฉบับเดิม

  1.  เลือกหรือพิมพ์ เลขที่ใบเพิ่มหนี้ที่ต้องการทำการแก้ไข ในช่องเลขที่เอกสาร
  2.  กดแก้ไข เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล
  3.  ทำการแก้ไขรายการที่ผิด
       หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กดลบบรรทัดสินค้า หรือ
       หากต้องการเพิ่มรายการสินค้าก็ให้กดแทรกบรรทัดสินค้า
  4.  กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กรณีทำการยกเลิกใบเพิ่มหนี้ฉบับเดิม

  1. เลือกหรือพิมพ์ เลขที่ใบเพิ่มหนี้ที่ต้องการทำการยกเลิก ในช่องเลขที่เอกสาร
  2. กดยกเลิก เครื่องจะถามว่าต้องการให้ยกเลิกเอกสาร เลขที่ดังกล่าวหรือไม่
      หากใช่กดYes หากไม่ต้องการยกเลิก กด No
  3. กด yes เครื่องจะแจ้งว่าเอกสารเลขที่นั้นได้ทำการยกเลิกแล้ว

 

 

 

*** เลขที่ใบเพิ่มหนี้ที่ได้ทำการยกเลิกแล้วจะไม่สามารถจำการแก้ไขกลับไปได้อีก
      ดังนั้นต้องให้แน่ใจว่าเลขที่เอกสารใบนั้นๆต้องการยกเลิกจริงๆ

 

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
การจัดทำใบเพิ่มหนี้