เมื่อได้ทำการออกเอกสารใบเสนอราคาไปแล้ว สามารถทำการตรวจเช็คได้ว่า ในแต่ละเดือน
                                                              ตามบัญชีเดือน หรือตามระยะเวลาที่กำหนด มีสินค้ารายการใดได้มีการออกเอกสารไปเท่าไหร่
                                                              รายการใด บ้างที่ยังไม่ส่งสินค้า หรือ ลูกหนี้ในแต่ละราย ได้ทำการออกเอกสารในแต่ละเดือน
                                                              เท่าไหร่ซึ่งจะเป็นการช่วยในการสรุปยอดเพื่อสามารถให้ในการวิเคราะห์การขายต่อไป

                                                             โดยมีวิธีการเข้าไปดูข้อมูลได้ ดังนี้
                                                             1. เข้าเมนูจัดทำรายการ ระบบขาย
                                                             2. เลือก รายงานใบเสนอราคาสินค้า จะปรากฏข้อมูลตามรูป
                                                             3. ทำการเลือกว่าต้องการรายงานในแบบไหน โดยหากต้องการรายงานแบบใด ให้ทำการคลิกเลือก
                                                                 ในปุ่มด้านหน้าของข้อมูลที่ต้องการได้ทันที และได้จัดแบ่งรายงานออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให
                                                                 เกิดความสะดวกในการนำข้อมูลมาใช้งาน โดยจะทำการอธิบายเป็นลำดับ ดังนี้

 

 

 

 

•  รายงานใบเสนอราคาทั้งหมด

 


ในรายงานนี้จะเป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดที่มีการออก
เอกสารใบเสนอราคาทั้งหมดในแต่ละเดือนออกมา
แสดงให้ โดยจัดเรียงตามเลขที่เอกสาร ในรายงานนี้
จะไม่ดูว่าได้มีการส่งสินค้าไปแล้วหรือไม่ ดูเพียงว่า
ได้มีการออกเอกสารใบเสนอราคาเท่านั้น ซึ่งในราย
งานประเภทนี้สามารถเรียงดูได้ทั้งแบบเฉพาะยอดรวม
หรือ แสดงรายละเอียดสินค้าด้วยว่า มีรายการสินค้า
รายการใดบ้าง
(โดยคลิกเลือก รายงานลูกหนี้ทั้งหมด / รายงาน
เสนอราคาทั้งหมด )

 

•  ตัวอย่าง รายงานใบเสนอราคาลูกหนี้ทั้งหมด/
                แบบรายงานเฉพาะยอดรวม

 

 

•  รายงานใบเสนอราคาที่ยังมิได้จัดส่ง

 

 

                                                                                                                             รายงานนี้เป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดของใบเสนอราคา
                                                                                                                             ในแต่ละเดือนที่ยังไม่มีการออกเอกสารใบส่งสินค้า
                                                                                                                             ออกมาแสดงให้ โดยจัดเรียงตามเลขที่เอกสาร ซึ่ง
                                                                                                                             ในรายงานประเภทนี้สามารถเรียงดูได้ทั้งแบบเฉพาะ
                                                                                                                             ยอดรวม หรือแบบที่แสดงรายละเอียดสินค้าด้วยว่า
                                                                                                                             มีรายการสินค้ารายการใดบ้าง (โดยคลิกเลือก
                                                                                                                             รายงานลูกหนี้ทั้งหมด / รายงานเสนอราคาที่ยัง
                                                                                                                             มิได้จัดส่ง )

                                                                                                                             •  ตัวอย่าง รายงานใบเสนอราคา แบบลูกหนี้
                                                                                                                                ทั้งหมด/ ที่ยังมิได้จัดส่ง/ ทั้งรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             •  ตัวอย่าง รายงานใบเสนอราคา แบบลูกหนี้
                                                                                                                                ทั้งหมด/แบบรายงานใบเสนอราคาทั้งหมด
                                                                                                                                หรือแบบที่ยังมิได้จัดส่ง/แบบรายงานแสดง
                                                                                                                                ทั้งรายละเอียดสินค้า

•  รายงานใบเสนอราคาที่ได้จัดส่งสินค้าแล้ว

 


ในรายงานนี้จะเป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดของใบเสนอราคา
ในแต่ละเดือนที่ได้ออกใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีแล้วออก
มาแสดงให้ โดยจัดเรียงตามเลขที่เอกสาร ซึ่งในรายงาน
ประเภทนี้สามารถเรียกดูได้ทั้งแบบเฉพาะยอดรวม หรือ
แบบที่แสดงรายละเอียดสินค้าด้วยว่ามีรายการสินค้าราย
การใดบ้าง และยังอ้างอิงเลขที่ใบส่งสินค้าเอาไว้ด้วย
(โดยคลิกเลือก รายงานลูกหนี้ทั้งหมด/รายงานเสนอราคา
ที่ได้จัดส่งสินค้าแล้ว )
•  ตัวอย่างรายงานใบเสนอราคา แบบลูกหนี้ทั้งหมด/
   รายงานที่ได้จัดส่งสินค้าแล้ว/เฉพาะยอดรวม

 

 

 

 

 

 


 •  ตัวอย่าง รายงานใบเสนอราคา
    ลูกหนี้ทั้งหมด/ได้จัดส่งสินค้า/
    แสดงทั้งรายละเอียดสินค้า

 

•  รายงานใบเสนอราคาแบบลูกหนี้เฉพาะราย

 

                                                                                                                         รายงานนี้เป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดของใบเสนอราคา
                                                                                                                         ของลูกหนี้รายนั้นๆ ในแต่ละเดือน โดยวิธีการจัดทำ
                                                                                                                         ทำการคลิกเลือกรายงานลูกหนี้เฉพาะราย เลือกรหัส
                                                                                                                         ลูกหนี้ที่ต้องการดูข้อมูล เลือกแบบรายงานที่ต้องการ
                                                                                                                         ทั้งที่เป็นแบบได้จัดส่งสินค้าแล้ว หรือยังไม่ได้จัดส่ง
                                                                                                                         หรือรวมทั้งหมดออกมาแสดง โดยจัดเรียงตามเลขที่
ี่                                                                                                                         เอกสาร ซึ่งในรายงานประเภทนี้สามารถเรียกดูได้ทั้ง
                                                                                                                         แบบเฉพาะยอดรวม หรือแสดงรายละเอียดสินค้าด้วย
                                                                                                                         ว่ามีรายการสินค้ารายการใดบ้าง

                                                                                                                         •  ตัวอย่าง รายงานใบเสนอราคาลูกหนี้เฉพาะราย
                                                                                                                                         /รายงานทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         •  ตัวอย่าง รายงานใบเสนอราคาลูกหนี้เฉพาะราย
                                                                                                                                         /รายงานที่ได้จัดส่งสินค้าแล้ว


 

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
รายงานใบเสนอราคา