1. เลือก จัดทำรายการ
                                                           2. เลือกระบบขาย
                                                           3. คลิก เลือก ใบลดหนี้ โดยใบลดหนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท จะปรากฏหน้าจอตามรูป  คือ
                                                               • ประเภทรับคืนสินค้า คือ จะบวกสินค้ากลับคืนเข้าคลังสินค้า หรือ   
                                                               • ประเภทลดราคาสินค้า จะเป็นการลดแก้ไขราคาสินค้าเท่านั้นไม่ทำการบันทึกรับสินค้ากลับคืน
                                                                  เข้าคลังสินค้า
                                                           4. กดเริ่มใหม่ เพื่อทำการจัดทำใบลดหนี้ฉบับใหม่
                                                           5. เลือกเลขที่ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าที่ต้องการออกใบลดหนี้ รายละเอียดใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
                                                              ตามใบนั้นๆ จะแสดงออกมา
                                                                                               6.  เลือกรายการสินค้าที่ต้องการลดหนี้ โดยการกดรายการสินค้า และเลือก
                                                                                                    เฉพาะรายการที่ต้องการออกใบลดหนี้ หรือรายการที่รับคืนสินค้า
                                                                                               7.  แก้ไขจำนวนสินค้าที่ต้องการรับคืน หรือ แก้ไขราคาสินค้าหากต้องการ
                                                                                                    ลดราคาสินค้า
                                                                                               8.  ระบุเหตุผลที่ต้องการลดหนี้
                                                                                               9.  ทำการตรวจสอบรายการที่พิมพ์ หากผิดก็ทำการแก้ไข
                                                                                                    - หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กดลบบรรทัดสินค้า
                                                                                                    - หากต้องการเพิ่มรายการสินค้า ก็ให้กดแทรกบรรทัดสินค้า และทำการ
                                                                                                      พิมพ์รายการที่ต้องการเพิ่ม
                                                                                              10. กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
                                                                                              11. เครื่องจะแสดงเลขที่เอกสารขึ้นมาให้
                                                                                              12. สั่งพิมพ์งาน

 

รณีทำการแก้ไขใบลดหนี้ฉบับเดิม

  1.  เลือกหรือพิมพ์ เลขที่ใบลดหนี้ที่ต้องการทำการแก้ไข ในช่องเลขที่เอกสาร
  2.  กดแก้ไข เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล
  3.  ทำการแก้ไขรายการที่ผิด
       หากต้องการลบรายการทั้งบรรทัดให้กดลบบรรทัดสินค้า หรือ
       หากต้องการเพิ่มรายการสินค้าก็ให้กดแทรกบรรทัดสินค้า
  4.  กดบันทึก เครื่องจะทำการแจ้งว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กรณีทำการยกเลิกใบลดหนี้ฉบับเดิม

  1. เลือกหรือพิมพ์ เลขที่ใบลดหนี้ที่ต้องการทำการยกเลิก ในช่องเลขที่เอกสาร
  2. กดยกเลิก เครื่องจะถามว่าต้องการให้ยกเลิกเอกสาร เลขที่ดังกล่าวหรือไม่
      หากใช่กดYes หากไม่ต้องการยกเลิก กด No
  3. กด yes เครื่องจะแจ้งว่าเอกสารเลขที่นั้นได้ทำการยกเลิกแล้ว

 

 

 

*** เลขที่ใบลดหนี้ที่ได้ทำการยกเลิกแล้วจะไม่สามารถจำการแก้ไขกลับไปได้อีก
      ดังนั้นต้องให้แน่ใจว่าเลขที่เอกสารใบนั้นๆต้องการยกเลิกจริงๆ

 

   คู่มือการใช้งานโปรแกรม
HOME
การจัดทำใบลดหนี้/รับคืนสินค้า