AutoPriceSoft   สามารถตกแต่ง
  แบบฟอร์มให้ตรง

  ตามความต้องการของผู้ที่ใช้งานไ้ด้ง่าย . . ! !

          AutoPriceSoft   ได้ออกแบบระบบการจัดพิมพ์
เอกสารในรูปแบบกราฟฟิก ผู้ที่ใช้งานสามารถตกแต่ง
รูปแบบการพิมพ์ตามที่ต้องการได้ทันที และที่ผู้ใช้งาน
ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ถึงวิธีการใช้โปรแกรม  เพื่อทำการ
แก้ใขแบบฟอร์มมากนัก ก็สามารถจัดตกแต่งรูปแบบให้
ตรงกับแบบฟอร์มที่ทางลูกค้าต้องการใช้งานได้

           และผู้ใช้งานสามารถกำหนดเครื่องพิมพ์สำหรับ
สั่งพิมพ์แบบฟอร์มเอกสารได้โดยไม่จำกัดจำนวนเครื่อง
พิมพ์

          สามารถกำหนดได้ว่าเอกสารใบใดบ้างต้องการ
ให้สั่งพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ใดได้บ้าง

           และเนื่องจากระบบ AutoPriceSoft ได้ออกแบบ
การจัดทำการพิมพ์เอกสารในรูปแบบกราฟฟิก จึงทำให้
มีความแน่นอนในการพิมพ์ให้ตรงกับช่องที่ต้องการและ
ตำแหน่งฉีกกระดาษทันที   โดยไม่จำเป็นต้องปรับค่า
เครื่องพิมพ์ให้ยุ่งยาก