AutoPriceSoft  ทำให้การจัดทำ เอกสารง่าย และรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น . . ! !

          AutoPriceSoft   ถููกออกแบบมาเพื่อทำ ให้การจัดทำเอกสารเพียงใบเดียว  สามารถลด การทำงานต่างๆได้  เช่นออกใบส่งสินค้าเพียง ใบเดียวสามารถ - จัดเตรียมการวางบิล
                       -  ตัดสต็อกสินค้า
                       -  รายงานยอดซื้อ-ยอดขาย
                       -  รายงานเจ้าหนี้-ลูกหนี้
รวมถึง รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย เพื่อนำส่ง
กรมสรรพากร เป็นต้น

        การที่ลูกค้าทำการส่งคืนสินค้า  สามารถ
ทำการค้นหา และ ออกใบส่งคืนสินค้าได้ทันที
โดยดึงข้อมูลจากใบส่งสินค้าได้     และข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกนำไปหักยอดในการวางบิลด้วย

         ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่ได้ตัดสินใจเลือก
ใช้ ้ระบบ AutoPriceSoft  สามารถช่วยลดการ
ทำงานที่ซ้ำซ้อนออกไปได้เป็นอย่างมาก รวม
ถึงระบบวิธีการค้นหาเอกสารที่ง่าย  เพียงรู้ชื่อ
ลูกค้า และชื่อสินค้าก็สามารถทำการค้นหาได้
ทันที

                 หจก.ประดิษฐ์กลการ   " เมื่อก่อนการจัดเตรียมใบวางบิลต้องใช้เวลา 3 สัปดาห์ในการรวบรวมเอกสาร ใช้พนักงานถึง 3 คน และใช้เวลา
ตรวจสอบอีก 1 สัปดาห์ จึงสามารถวางบิลได้ . . .
                . . . แต่หลังจากตัดสินใจเลือกใช้ระบบ  AutoPriceSoft แล้ว ใช้เวลาเตรียมการวางบิล เพียง 3 วัน และใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารอีก
เพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถวางบิลได้ทันที "