DAIHATSU
12-2012
DAIHATSU
12-2012

           เนื่องจากอะไหล่รถยนต์เป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทั้งในส่วนของ รุ่นรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น
หรือราคาของอะไหล่รถยนต์เองก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งขึ้นและลง ซึ่งบางยี่ห้อของรถยนต์อาจจะเปลี่ยนแปลงเพียง
ปีละหนึ่งครั้ง หรือบางยี่ห้ออาจมากว่านั้นก็ได้

           ดังนั้นทาง AutoPriceSoft  จึงจัดให้มีำระบบการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ( Tranfer PriceList ) เพื่อแก้ไขราคา
สินค้าให้เป็นไปตาม PriceList ของอะไหล่รถยนต์ยี่ี้ห้อต่างๆ และหากทางลูกค้าต้องการที่จะ UpDate ราคา ก็สามารถ
ทำได้ด้วยตัวท่านเอง โดยมีวิธีการ ดังนี้

           (1)  เลือกยี่ห้อรถยนต์ที่ต้องการ ซึ่งในแต่ละยี่ห้อได้ระบุ เดือน/ปี ของ PriceList ที่มีการเปลี่ยนแปลง
           (2)  Downlode ข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งทำการเก็บข้อมูลเป็น Zip เอาไว้ ทำการแตก Zip File
           (3)  ทำการ Install โปรแกรม เมื่อเสร็จแล้วข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ใน โฟรเดอร์
                   ที่กำหนดเอาไว้ ให้ทำการคัดลอกไฟล์ไปจัดเก็บไว้ใน Drive ของฐานข้อมูล AutoPriceSoft
           (4)  เมื่อเข้าไปยังFolder TranferPriceList จะพบ 2 File คือ
                      -  PriceList_( ยี่ห้อรถ ).mdb และ
                      -  TranferPriceList_( ยี่ห้อรถ ).exe
           (5)  เลือกTranferPriceList_( ยี่ห้อรถ ).exe ให้ทำการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดเก็บข้อมูล Pricelist และ      
                   สถานที่เก็บฐานข้อมูล
           (6)  กด Update ระบบจะทำการเปลี่ยนแปลงราคาอะไหล่ และเพิ่มรายการอะไหล่ใหม่เข้าไปยังระบบทันที

Benz
02-2024
CHEVROLET
01-2024
BMW
12-2010
FORD
04-2024
HONDA
FUSO
12-2010
HINO
4-2022
HONDA
01-2024
HYUNDAI
07-2023
ISUZU
04-2024
KIA
12-2022
MAZDA
04-2024
MITSUBISHI
10-2023
PEUGEOT
12-2010

PROTON
05-2017

SUBARU
07-2016
SUZUKI
10-2023
TOYOTA
01-2017
UD Volvo
3-2015
BENZ

TATA
06-2012

 

NISSAN
10-2023

DAIHATSU
12-2012

วิธีการ
Tranfer
PriceList
ยี่ห้อต่างๆ

MG
MG
04-2022