AutoPriceSoft เป็นโปรแกรมออกแบบมา   เพื่อช่วยให้องค์กรขนาด
เล็ก สามารถมีการพัฒนาได้อย่างมีีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทาง AutoPriceSoft จึง ได้ออกแบบโปรแกรมมาในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป เมื่อเทียบกับคุณสมบัติของ
โปรแกรมซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่องานขายอะไหล่

ท่านสามารถทำการติดตั้งได้เองง่าย เพียงใส่แผ่น Install โปรแกรมได้ทันที
      
        ราคาโปรแกรม -- กรณีติดตั้งเอง --
              - ค่าแผ่นโปรแกรม (แผ่นแรก)                     14,000.00    บาท
              - ค่าแผ่นโปรแกรม (แผ่นต่อไปแผ่นละ)          2,000.00    บาท

AutoPriceSoft ราคาไม่แพง และแน่นอน . . ! !

          หรือหากท่านต้องการให้ทางทีมงานทำการติดตั้งระบบ วางระบบ การให้คำปรึกษา รวมทั้งการจัดรูปแบบเอกสาร
ต่างๆเพื่อสั่งพิมพ์เอกสาร การเชื่อมต่อฐานข้อมูล ทาง ทีมงานจะทำการคิดค่าใช้จ่ายดังนี้

                         ราคาโปรแกรม -- กรณีพนักงานไปติดตั้ง --
                                      - ค่าโปรแกรม (เครื่องแรก)                        17,000.00    บาท
                                      - ค่าโปรแกรม (เครื่องต่อไปเครื่องละ)           5,000.00    บาท